Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo

DOLNOHORSKÉ ROZVOJOVÉ PARTNERSTVO

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV - ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI NÁSTROJA 2 LEADER NSK NA ROK 2022

-

Dolnohronské rozvojové partnerstvo OZ

vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE

projektových návrhov - žiadostí  o dotáciu

v rámci  Nástroja 2 LEADER NSK na rok 2022

                                          

Kód výzvy:  NSK/LEADER2/2022-Op123

 

Dolnohronské rozvojové partnerstvo OZ (ďalej len „DRP OZ“) vyhlasuje dňa 31.01.2022 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu OZ DRP Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 2 LEADER NSK na rok 2022 v termíne od 31.01.2022 do 25.02.2022 pre opatrenia :

 

Opatrenie 1. Podpora základných služieb a rozvoja obcí na vidieku

Cieľ opatrenia: Zlepšiť kvalitu života obyvateľstva žijúceho na vidieku Nitrianskeho kraja podporou rozvoja základných a doplnkových služieb.

 

Aktivita 1.1. Úprava verejných priestranstiev

Podaktivity:

- výstavba, rekonštrukcia a úprava verejných priestranstiev, parkov, detských ihrísk, drobnej architektúry a verejného osvetlenia,

- výsadba živých plotov, stromoradia, bodovej a skupinovej vegetácie,

- výstavba, rekonštrukcia a úprava rekreačných oddychových zón,

- výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych lávok, chodníkov, cyklotrás vrátane spevnených plôch a cyklistických odpočívadiel,

- budovanie prvkov na zvyšovanie bezpečnosti cyklistickej a pešej dopravy,

- výstavba, rekonštrukcia a oprava autobusových zastávok,

- rekonštrukcia a modernizácia objektov spoločenského významu (budovy obecného úradu, kultúrneho domu, materskej školy, základnej školy) vrátane ich okolia,

- rekonštrukcia a oprava drobných sakrálnych pamiatok, historických fontán, dedinských múzeí a pamätníkov,

- investície do energie z obnoviteľných zdrojov a investície do zavádzania úsporných opatrení s energiami a s tým súvisiaca rekonštrukcia príp. modernizácia objektov spoločenského významu (budovy obecného úradu, kultúrneho domu, materskej školy, základnej školy).

 

Aktivita 1.2. Environmentálne aktivity

Podaktivity:

- odstránenie čiernych skládok,

- propagačné aktivity v environmentálnej oblasti,

- informačné kampane a vzdelávacie aktivity k problematike odpadov,

- zriadenie a vybavenie kompostoviska, vrátane vybudovania a modernizácie prístupových komunikácií,

- zriadenie zberných miest vrátane vybudovania a modernizácie prístupových komunikácií;

- realizácia preventívnych opatrení pred povodňami (napr. zatrávňovanie plôch a vytváranie prechodných zelených pásov, remíziek, malých vodných prvkov v intraviláne obce, čistenie priekop slúžiacich na odvádzanie dažďových vôd),

- podpora technológií na spracovanie bioodpadu,

- vypracovanie štúdie, analýzy nakladania s komunálnym odpadom vrátane biologicky rozložiteľného odpadu,

- vypracovanie koncepcie, stratégie zameranej na využitie energie z bioodpadu,

- zakladanie vegetačných striech na verejných budovách, zber dažďovej vody z nepriepustných povrchov (striech) do podzemných a nadzemných nádrží a jej využitie ako závlahovej vody pre verejnú zeleň, budovanie dažďových záhrad, použitie tieniacich prvkov – slnolamov v kombinácii s ochladzujúcimi účinkami vegetácie, budovanie stabilných vodných prvkov, retenčných nádrží, vsakovacích pásov a infiltračných priekop,

- hmyzie hotely, kvetinové a bylinkové záhony,

- výsadba starých a tradičných, lokálnych odrôd drevín a zelene v intravilánoch i extravilánoch obcí, výsadba obecných sadov a permakultúrnych záhrad,

- sanácia chránených prírodných areálov, ošetrenie stromov napadnutých škodcami, dosadenie porastu mladými stromami.

 

Aktivita 1.3. Verejné informačné systémy a značenia

Podaktivity:

- výstavba, rekonštrukcia a oprava informačných propagačných tabúľ,

- výstavba, rekonštrukcia a oprava turistických značení,

- investície do turistickej a rekreačnej infraštruktúry,

- rekonštrukcia a modernizácia verejného obecného rozhlasu vrátane rekonštrukcie rozhlasovej ústredne a rozšírenia rozhlasového vedenia;

- zriadenie a prevádzka webovej stránky zameranej na propagáciu projektu financovaného z dotácie LEADER NSK.

 

Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií

(Cieľ opatrenia: Podporovať zlepšenie podmienok pre spoločenské aktivity, remeselné zručnosti, zachovanie a rozvoj tradícií vo vidieckych obciach Nitrianskeho kraja)

 

Aktivita 2.1. Spoločenské podujatia v obciach a mikroregióne

Podaktivity:

- organizácia aktivít miestnych remeselníkov,

- podpora kreatívneho priemyslu formou podpory zriadenia a technického / technologické vybavenia priestorov pre prevádzkovanie workshopov a tvorivých dielní (stolárstvo, hrnčiarstvo, tkanie a spracovanie ľanu, textilné techniky ako šitie, paličkovanie, háčkovanie, tvorba a oprava krojov),

- marketing špecifických regionálnych produktov,

- materiálno - technické zabezpečenie spoločenských podujatí.

 

Aktivita 2.2. Podpora činnosti spolkov, združení a podnikateľov

Podaktivity:

- podpora činnosti a aktivít spolkov, združení a podnikateľských subjektov v súlade s ich predmetom činnosti resp. predmetom podnikania,

- nákup technológií, vybavenia (stroje a technika), náradia a ochranných pracovných pomôcok,

- podpora lokálnej produkcie, odbytové reťazce, podpora spracovania a výroby potravinárskych produktov (spracovanie hrozna, výroba vína, spracovanie a výroba produktov z ovocia, spracovanie bylín, spracovanie a výroba produktov z jedlých gaštanov, spracovanie a výroba produktov z ľanu),

- podpora účasti na výstavách,

- tvorba, tlač a vydanie informačných a propagačných publikácií, katalógov a iných mediálnych výstupov,

- vzdelávacie aktivity (napr. pre záujemcov o regionálne značenie).

 

Príjímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“) bude do 20.02.2022 e-mailom (poslať žiadosti vo formáte Word, bez príloh), po ich kontrole a odstránenie formálnych nedostatkov (napr. ich doplnenie) bude osobné prevzatie tlačenej verzie žiadostí spolu s povinnými prílohami dňa 25.02.2022 v priestoroch kancelárie OZ DRP v Želiezovciach, na adrese SNP 2, II. poschodie, Mestský úrad.

 

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi stanovenými vo Všeobecne záväznom nariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja a v príslušných ustanoveniach Programového manuálu 2 LEADER NSK.

 

Pokyny:

  • Aktuálna verzia Programového manuálu 2 LEADER NSK (ďalej „PM 2“) je zverejnená na web stránke OZ DRP a dostupná v kancelárii OZ DRP (aj v prílohe)
  • Žiadosť sa predkladá v 2+1 vyhotoveniach (tlačená verzia - originál, kópia, elektronická verzia - .doc súbor) v kancelárii OZ DRP SNP 2, II. poschodie, Mestský úrad.
  • Žiadosti je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve.
  • Žiadosť sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh (viď. Žiadosť o dotáciu, bod D-Povinné prílohy projektu)
  • Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá pre projekty uvedené v PM 2 a schválené Výkonným orgánom OZ DRP.
  • Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie neexistuje právny nárok na poskytnutie dotácie.
  • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť.
  • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii OZ DRP, adresa: SNP 2, II. poschodie, Mestský úrad; telefón: 0908 230 010; e-mail:

 

V Želiezovciach, dňa 31.01.2022

 

                                                           Mgr. Attila Farkas,predseda OZ DRP

 

Prílohy:

- P1 - Výzva na predkl. žiadostí.doc (339 kB)P2

- Žiadosť o dotáciu.doc (384 kB)

- Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie NSK 2022.doc (65.5 kB)

- vzor Čestné prehlásenie-dobrovoľná práca v projekte.docx (17.64 kB)

- vzor Čestné prehlásenie-nerelevantnosť príloh.docx (16.11 kB)

- Programový manuál 2 (2022).pdf (370.68 kB)

- VZN10-2020-1.pdf (201.15 kB)

- enviro zameranie projektov 2022.docx (18.26 kB)

 

 

 

                           

Dátum vloženia: 31. 1. 2022 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 1. 2022 0:00
Autor: správca webu

Udalosti

Odporúčame

ubytnitra

Odporúčame navštíviť

Svet múzeí Dolného Pohronia

banner

mhmMilitary Historical Museum

Pohronský Ruskov

tájház szalkaSkanzen - Tájház SalkavadašTermálne kúpalisko Vadaš Štúrovo

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 24. 6. 2024
jasná obloha 27 °C 17 °C
utorok 25. 6. polojasno 27/15 °C
streda 26. 6. silný dážď 29/17 °C
štvrtok 27. 6. slabý dážď 26/16 °C

 

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

DRP na Facebooku

Spolupracujeme

logo leader nsknskeu

mp sr

logo

logo

 

bdi

visegrad

MAS Termal

 

epfrv

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Sviatok

Meniny má Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean

Členské obce