Odporúčame

ubytnitra

Odporúčame navštíviť

Svet múzeí Dolného Pohronia

banner

mhmMilitary Historical Museum

Pohronský Ruskov

tájház szalkaSkanzen - Tájház SalkavadašTermálne kúpalisko Vadaš Štúrovo

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 24. 9. 2023
mierny dážď 17 °C 13 °C
pondelok 25. 9. polojasno 26/13 °C
utorok 26. 9. takmer jasno 28/16 °C
streda 27. 9. jasná obloha 27/16 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie


 

Navigácia

Obsah

Stránka

Transboundary Collaboration on Regional Foods in Visegrad Countries


OZ sa stalo projektovým partnerom MAS Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési​ Egyesület  v projekte financovaným z rozpočtu Visegrad Fund.

Názov projektu: Transboundary Collaboration on Regional Foods in Visegrad Countries

Zapojení partneri:

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület (HU)

Dolnohronské rozvojové partnerstvo (SK)

Středisko ekologické výchovy SEVER, Základní článek Hnutí Brontosaurus (CZ)

Business & Professional Women CR z.s. (CZ)

Stowarzyszenie ARID (PL)

Predkladateľ projektu: Discovery R&D Research Center Nonprofit Kft.

Cieľom projektu je:

1. Identifikácia príležitostí na zvýšenie pridanej hodnoty miestnych výrobkov a
možnosti získať geografickú identifikáciu s pomocou externých odborníkov.

2. Identifikácia možností krátkodobej a dlhodobej spolupráce v podpore miestnych surovín a regiónov, i potravín, ktoré môžu mať postavenie v budovaní regiónov.

3. Rozvoj gastroturizmu prostredníctvom implementácie a prepojenia miestnych výrobkov s gastronómiou,

Výstupy:

- Workshop "Miestne produkty v cezhraničnej spolupráci v krajinách Višehradskej štvorky"

- Publikácia o regionálnych potravinách v regiónoch krajín V4

Trvanie projektu: 30/06/2017

Karta projektu: http://www.discoveryltd.eu/projects/tracoref/

visegradfund

 


21. 11. 2017

Správa o využití dotácie NSK 2017


21. 9. 2017

Konferencia LEADER NSK v Mojmírovciach


Nitriansky samosprávy kraj v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR Vás pozývajú na konferenciu s názvom Podporujme rozvoj vidieka, ktorá sa uskutoční dňa 25.09.2017 so začiatkom o 9.00 hod. v Kaštieli Mojmírovce.

 

Pozvánka s návratkou

Podporujme rozvoj vidieka - konferencia - pozvánka


13. 9. 2017

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu NSK 2017


„Miestna akčná skupina“

Dolnohronské rozvojové partnerstvo

vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE CLLD

(t. j. MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU)

PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Kód výzvy: 1/2017/NSK/DRP

Miestna akčná skupina Dolnohronské rozvojové partnerstvo

 (ďalej len „MAS DRP“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Stratégie CLLD (Nástroj 2 LEADER NSK) vyhlasuje dňa 15.05.2017 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu združenia Dolnohronské rozvojové partnerstvo výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2017 (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne:

 

v termíne od 15.05.2017 do 09.06.2017 pre opatrenia :

1. Obnova obcí

2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií,

Príjímanie ŽoNFP bude od 05.06.2017 do 09.06.2017 v priestoroch kancelárie / sídla MAS (Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, 2. posch., č.d.38)

 

Rozpočet:

 

V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 889/2017/OSČ medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS Dolnohronské rozvojové partnerstvo v celkovej sume 38 036,43 EUR pre túto výzvu.

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia výberové kritéria na výber projektov schválené Výkonným orgánom MAS DRP dňa 06.03.2017 a sú zverejnené na internetovej stránke MAS http://www.drp.sk.  

 

Pokyny:

  • Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené výdavky, oprávnení žiadatelia, povinné výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov, rozsah pomoci, výška spolufinancovania a pod.) sú uvedené v aktuálnej verzii Usmernenia 2 LEADER NSK,
  • ŽoNFP sa predkladá osobne vo dvoch vyhotoveniach (originál) v kancelárii / sídle MAS (Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, 2. posch., č.d.38, e-mailová adresa: manazer@drp.sk). ŽoNFP je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve pre príslušné opatrenie.
  • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) predkladá len jednu žiadosť ročne.
  • ŽoNFP sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh projektu.
  • Žiadateľ je povinný splniť všetky povinné výberové kritériá stanovené pre uvedené opatrenie tak je to uvedené vo vyššie uvedených dokumentoch.
  • Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
  • Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z dotácie NSK pre podporu Stratégie CLLD neexistuje právny nárok na poskytnutie NFP.
  • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS DRP, adresa: Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, 2. posch., č.d.38., telefón: 0905/164 423 e-mail: manazer@drp.sk,
  • Poverený pracovník MAS (manažér MAS): Ing. Margaréta Szabóová.

 

Prílohy:

 

V Želiezovciach, dňa 15.5.2017

 

Ing. Marián Kotora v.r.
predseda o. z.

MAS Dolnohronské rozvojové partnerstvo

 

 

 

 

 

 


15. 5. 2017

Oznámenie o uzavretí Zmluvy o poskytnutít dotácie s NSK na rok 2017


Oznamujeme verejnosti, že dňom 10. mája 2017 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie č. 889/2017/OSČ, ktorú uzavreli medzi sebou Nitriansky samosprávny kraj a Dolnohronské rozvojové partnerstvo na podporu implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégie CLLD).

Zmluva DRP NSK 2017


15. 5. 2017

Valné zhromaždenie OZ DRP 2015


Dňa 8. decembra 2015 zasadalo valné zhromaždeniaé OZ DRP, ktoré prerokovalo strategickú časť Integrovanej stratégie rozvoja územia DRP a schválilo ju na predloženie na MPaRV SR pod názvom "Stratégia rozvoja Dolného Pohronia na roky 2015 – 2020" v rámci výzvy č. 1MAS/PRV/2015.

Zápisnica VZ DRP 2015

Uznesenie VZ 8122015

Rozpočet ISRÚ - rozdelenie do opatrení

Strategické priority a opatrenia z PRV a IROP-u

VZ1

VZ2

VZ3

VZ4

VZ5

VZ6

 

 

 

 


9. 12. 2015

Všade dobre, doma najlepšie


Vedomostná súťaž pre žiakov základných škôl Dolného Pohronia

Všade dobre, doma najlepšie

Dňa 4. decembra si zmerali silu mužstvá štyroch základných škôl Dolného Pohronia, ktoré do Želiezoviec pricestovali s cieľom zúčastniť sa na vedomostnej súťaži organizovanej Občianskym združením Dolnohronské rozvojové partnerstvo pod názvom „Všade dobre, doma najlepšie“.

Motiváciou pre organizovanie súťaže bola publikácia Kultúrne dedičstvo Dolného Pohronia, ktorá je prvou zbierkou zjednocujúcou informácie o histórii, významných osobnostiach, zvykoch, tradíciách, remeslách, folklórnych skupinách, kultúrnych a historických pamiatkach, pomníkoch a pod.

Cieľom súťaže bolo budovanie lokálpatriotizmu mládeže, upriamenie pozornosti našich detí na zabudnuté hodnoty, vytvorenie možnosti získať vedomosti o svojej rodnej zemi.

Do súťaže sa zapojili štyri školy – základná škola s vyučovacím jazykom maďarským z Tekovských Lužian a zo Želiezoviec, slovenská základná škola zo Želiezoviec a cirkevná základná škola s VJM z Keti.

Súťažné testy pozostávali z 15 otázok, na vypracovanie ktorých mali deti 45 minút.

Na prvom mieste skončil trojčlenný tým základnej školy maďarskej zo Želiezoviec, na druhom dievčence zo slovenskej základnej školy, tretie miesto vybojovali žiačky z maďarskej základnej školy z Tekovských Lužian a na štvrtom mieste končil tím maďarskej cirkevnej základnej školy z Keti.

Ďakujeme pedagógom, ktorí pripravili deti na súťaž a všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili. Dúfame, že sa obohatili o cenné vedomosti a ich aj využijú. Vedomostnú súťaž žiakov „Všade dobre, doma najlepšie“ finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj.


4. 12. 2015

Zoznam schválených projektov v rámci grantového programu Slnko, seno... Dolné Pohronie 2015


15. 7. 2015

Zoznam prijatých projektov v mikrogrante Slnko, seno...Dolné Pohronie


Tu si môžete pozrieť zoznam prijatých projektov v rámci grantového programu miestnej akčnej skupiny (MAS). Zoznam schválených projektov bude do dvoch týždňov zverjnení na našej stránke.


3. 7. 2015

Stránka