Odporúčame

ubytnitra

Odporúčame navštíviť

Svet múzeí Dolného Pohronia

banner

mhmMilitary Historical Museum

Pohronský Ruskov

tájház szalkaSkanzen - Tájház SalkavadašTermálne kúpalisko Vadaš Štúrovo

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 3. 7. 2022
jasná obloha 32 °C 15 °C
pondelok 4. 7. jasná obloha 36/16 °C
utorok 5. 7. slabý dážď 27/18 °C
streda 6. 7. jasná obloha 32/15 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Veľké Ludince - Nagyölved


 

Navigácia

Obsah

 

 

Stránka

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu


Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu v znení neskorších zmien vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2020.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na odbor kultúry a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu športu na rok 2020 prostredníctvom elektronickej služby: 

A.1.05-poskytovanie dotácií na kultúru https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a105-poskytovanie-dotacii-na-kulturu

A.1.14 – Poskytovanie dotácií na šport https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a114-poskytovanie-dotacii-na-sport

Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu v znení neskorších zmien a podľa Metodického pokynu, ktoré sú zverejnené spolu s formulárom žiadosti na vyššie uvedených linkoch.  

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne alebo telefonicky na odbore kultúry a športu:

KULTÚRA - oddelenie kultúry Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), telefónne číslo 037/69 259 70   

ŠPORT - oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), telefónne číslo 037/69 229 60, 037/69 229 34

Vážení žiadatelia, odporúčame Vám, aby ste si pred samotným vypĺňaním formulára žiadosti o dotáciu skontrolovali platnosť Vašich eID certifikátov tak, aby ste mohli žiadosť o dotáciu platne podpísať. Bližšie informácie nájdete na portáli slovensko.sk https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_prakticke-informacie-suvisiace

Formulár žiadosti je potrebné doručiť do 15.10.2019.
Rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti.


3. 9. 2019

Zmeny CP na prímestských linkách od 1.9.2019


3. 9. 2019

Oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy


OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo touto cestou oznamuje verejnosti, že Zmluva o poskytnutí dotácie medzi NSK a MAS v rámci Nástroja 2 LEADER NSK pre rok 2019 bola predsedom NSK podpísaná 10. júla 2019 a účinnosť nadobudla dňa 13. júla 2019.

 

Zmluva NSK_DRP 2019


21. 7. 2019

Oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy na podporu kultúry


Oznamujeme verejnosti, že dňa 16.7.2019 nedobudla účinnosť Zmluva č.275/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry, uzatvorená medzi Nitrianskym samosprávnym krajom ako poskytovateľom dotácie a OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo na realizáciu projektu: Spievajúce Dolné Pohronie - Daloló Alsó-Garam mente.


16. 7. 2019

Výzva zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2019-1


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. júna 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2019-1.

Vyhlásená dňa - 26. júna 2019

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 9. septembra 2019

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 11. novembra 2019

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 716 kB)

Prílohy k výzve:

 

http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-dobudovania-zakladnej-technickej-infrastruktury-oplz-po6-sc611-2019-1


11. 7. 2019

Oznam


Oznamujeme Vám, že predkladanie žiadostí o refundáciu nebude možné v dňoch 12.7.-19.7.2019 a v dňoch 9.8.-16.8.2019, kancelária DRP nebude otvorená.


10. 7. 2019

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie významných osobností Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2019


 

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia NSK č. 7/2013 o udeľovaní ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja, vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIE VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA za rok 2019

Kandidát na ocenenie musí byť významnou osobnosťou a všeobecne rešpektovanou autoritou, ktorá má výrazný a dlhodobý podiel na rozvoji a pozitívnej prezentácii NSK.

Nitriansky samosprávny kraj udeľuje tieto ocenenia: Cena NSK, Pamätná plaketa predsedu NSK, Pamätný list predsedu NSK, Ďakovný list predsedu NSK a Čestná pocta predsedu NSK.

Návrhy na udelenie ocenenia musia spĺňať podmienky stanovené vo VZN NSK č. 7/2013 o udeľovaní ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja a ich prílohou musí byť vyplnený a podpísaný formulár, ktorý je súčasťou tohto VZN. Návrh musí obsahovať meno a priezvisko navrhovanej osoby, charakteristiku jej zásluh, odôvodnenie predloženého návrhu a súhlas navrhovaného s nomináciou. Takto spracované návrhy sa predkladajú na odbor kultúry a športu Úradu NSK  do 31. decembra 2019.

Bez úplne vyplnenej prílohy návrh nemôže byť akceptovaný.

VZN NSK č. 7/2013 spolu s formulárom návrhu na ocenenia NSK sú uverejnené na internetovej stránke www.unsk.sk, podstránka Verejné informácie. Otázky spojené s prípravou a podávaním návrhov je možné konzultovať osobne na oddelení kultúry odboru kultúry a športu Úradu NSK, ktoré sídli na Kupeckej ul. č. 3. Kontaktná osoba PhDr. Miloš Bača, e-mailová adresa: milos.baca@unsk.sk alebo telefonicky na čísle: 037/69 259 71, prípadne 037/69 259 70, 69 259 72.

Poštová adresa pre zasielanie návrhov na ocenenie: Odbor kultúry a športu Úradu NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra. Obálku označiť: NÁVRHY NA CENU NSK.

Príloha:

Formulár návrhu na ocenenia Nitrianskeho samosprávneho kraja

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/11066


8. 7. 2019

Pokyny k realizácii a vyúčtovaniu projektov LEADER NSK 2019


Pár metodických pokynov k realizácii a vyúčtovaniu projektov LEADER NSK realizovaných v roku 2019, ktoré sú uvedené v Programovom manuáli 2.

-       V rámci realizácie projektu je konečný užívateľ pri zákazkách s predpokladanou hodnotou nad 3 320,-EUR s DPH povinný uzatvárať zmluvy s dodávateľmi tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle platných právnych predpisov SR.

-       Konečný užívateľ je povinný uhrádzať všetky faktúry výlučne bezhotovostne,

- Konečný užívateľ musí kompletne zrealizovať celý projekt a uhradiť všetky výdavky súvisiace s projektom z vlastných zdrojov, vrátane povinného spolufinancovania.

- Po zrealizovaní projektu pošle mailom alebo telefonicky avízo manažérovi MAS o ukončení realizácie projektu.

- Konečný užívateľ následne podpíše zmluvu o poskytnutí dotácie / NFP s MAS, po nadobudnutí jej účinnosti predloží manažérovi MAS vyúčtovanie skutočne vynaložených výdavkov (Príloha č. 5 PM 2 Podporná dokumentácia a náležitosti ročného zúčtovania dotácie), preukáže presnú výšku spolufinancovania projektu, odovzdá vyplnený formulár monitorovacích indikátorov (viď. príloha k tomuto mailu) a požiada MAS o refundáciu oprávnených výdavkov v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie / NFP.

- Následne, na základe uskutočnenej AFK a finančnej kontroly na mieste zo strany MAS bude konečnému užívateľovi poskytnutá dotácia NSK v percentuálnom pomere z celkových oprávnených výdavkov projektu stanovenom v zmluve.


Ročné zúčtovanie - potrebné dokumenty

Formulár monitorovacích indikátorov

Programový manuál 2


8. 7. 2019

Vzor informačnej tabule LEADER NSK


Po ukončení realizácie projektu je Konečný prijímateľ dotácie povinný zabezpečiť publicitu projektu a to formou umiestnenia informačnej tabule veľkosti A4 podľa priloženého vzoru na miesto realizácie projektu.

Dizajn manual NSK

Vzor info tabuľa NSK 4A

A4 vzor


8. 7. 2019

Dotazník - Monitoring stratégie rozvoja vidieka NSK za rok 2018


Oddelenie prípravy a realizácie programov regionálneho rozvoja Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja  Vás dovoľuje požiadať o spoluprácu pri monitoringu a vyhodnotení Stratégie rozvoja vidieka NSK na rok 2016 – 2022 za rok 2018.

Horníková, Marta Marta.Hornikova@unsk.sk

2. 7. 2019 10:16 (pred 1 dňom)
 
   
komu: kozakova@cedronnitrava.sk, kancelaria@cedronnitrava.sk, externy.poradca@gmail.com, primator@surany.sk, agnesa.gubisova@gmail.com, info@velketurovce.sk, zdruzenie@hont-poiplie.eu, jpeter666@gmail.com, masdolnyzitnyostrov@gmail.com, director@rrakn.sk, secretary@rrakn.sk, mikroregionhurbanovo@gmail.com, sekretariat@svatypeter.eu, kontakt@mikroregionhurbanovo.sk, klaudia.pinkeova@svaty-peter.dcom.sk, mozdikova@rra-nitra.sk, rad@velkelovce.sk, manager@masdolnepovazie.sk, proexting@gmail.com, jana.bielikova@sotdum.eu, joja.paulovic@sotdum.eu, katarina.ondrusova@sotdum.eu, starosta@tesare.sk, zalaba@atlas.sk, ja, szabo.margareta.24@gmail.com, vo.mol.to@gmail.com, manager.zibrica@gmail.com, starostka@stitare.sk, slizikova.monika@gmail.com, lubomir.lorincz@santovka.sk, katarina.sumerakova@tekov-hont.sk, predseda@tekov-hont.sk, starosta@rumanova.sk, tomas.lencses@centrum.sk, vitis.mas@gmail.com, info@mrsvornost.sk, gerhatova@wmx.sk, svornost@stonline.sk, predseda@radosinka.sk, info@radosinka.sk, manager@radosinka.sk, starosta@bojna.sk, lubos.kolarik@gmail.com, obec.golianovo@gmail.com, manazer@dolnanitra.sk, profipolno@profipolno.sk, tribecsko@gmail.com, starosta@topolcianky.sk, dvoryokolie@stonline.sk, angelika.pukanecova@masdvoryaokolie.sk, starosta@dvory.sk, lucia.bencova@masdvoryaokolie.sk, kozolka.tomas@gmail.com, oz.pozitaviesirocina@gmail.com, ou-velkevozokony@slovanet.sk, tatiana.partlova@gmail.com, Viera
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobrý deň,

touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri monitoringu a vyhodnotení Stratégie rozvoja vidieka NSK na rok 2016 – 2022 za rok 2018, jeho distribúciu v rámci svojej pôsobnosti.

Ďakujeme za spoluprácu

 

Pekný deň

 

 

Mgr. Marta Horníková

odborný referent

oddelenie prípravy a realizácie programov regionálneho rozvoja

------------------------------------------------------------

 

 

Vážení respondenti, aktéri rozvoja vidieka,

 

obraciame sa na vás s prosbou o vyplnenie dotazníka za rok 2018, ktorý bude nápomocný pri monitoringu a vyhodnotení Stratégie rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022. Cieľom monitorovania je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v Stratégii rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022.

 

Vaše odpovede budú dôležitými a nevyhnutnými podkladmi pre smerovanie ďalšieho rozvoja vidieka v Nitrianskom kraji.

 

Elektronický formulár dotazníka je dostupný po kliknutí na tento odkaz: 

https://docs.google.com/forms/d/1VVHD1o2TuR443HTaa9viGjSnVi3dIY3Wgj6TPLbh3FI/edit  

 

Dotazník prosím vyplňte najneskôr do 31. júla 2019.

 

Vopred Vám ďakujeme za čas strávený pri vyplňovaní tohto dotazníka.

 

Mgr. Ján Veteráni

vedúci odboru strategických činností


 

3. 7. 2019

Stránka