Odporúčame

ubytnitra

Odporúčame navštíviť

Svet múzeí Dolného Pohronia

banner

mhmMilitary Historical Museum

Pohronský Ruskov

tájház szalkaSkanzen - Tájház SalkavadašTermálne kúpalisko Vadaš Štúrovo

Aktuálne počasie

dnes, sobota 23. 9. 2023
mierny dážď 19 °C 16 °C
nedeľa 24. 9. mierny dážď 16/13 °C
pondelok 25. 9. oblačno 26/13 °C
utorok 26. 9. oblačno 27/16 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie


 

Navigácia

Obsah

Stránka

Oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy


OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo touto cestou oznamuje verejnosti, že Zmluva o poskytnutí dotácie LEADER NSK pre rok 2023 medzi poskytovateľom dotácie NSK a prijímateľom dotácie MAS bola dňa 25.08.2023 podpísaná predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja a účinnosť nadobudla dňa 06.09.2023.

Zmluva Dolnohronské RP 2023.pdf (197.76 kB)


6. 9. 2023

Anita Szvrcsek: Világok násza - vydanie CD albumu


Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo s radosťou informuje verejnosť, že herečka a speváčka, Anita Szvrcsek vydala svoj prvý album pod názvom "Világok násza-Wedding of Words". S profesionálnymi muzikantami, s hudobnými virtuózmi jej muzikalita a ich vzájomná okamžitá symbióza vyvrcholila v spolupráci, na základe čoho sa zrealizovala a vznikla spoločná platňa. OZ DRP jej ponúkol možnosť o výnimočné cestovanie so snahou experimentovať. Na novej CD nahrávke zaznejú  piesne z  vlastnej tvorby, ba aj baladistické texty alebo piesne zo svetového formátu. Silná muzikálnosť a intenzita diel ponúkala výnimočnú príležitosť na ich prezentáciu.

Vydavateľ albumu: OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo

 

Vznik nového CD albumu bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

szvcsek


12. 4. 2023

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV - ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI NÁSTROJA 2 LEADER NSK NA ROK 2023


Dolnohronské rozvojové partnerstvo OZ

 

vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE

projektových návrhov - žiadostí  o dotáciu

v rámci  Nástroja 2 Leader NSK

                                          

Kód výzvy: NSK/LEADER2/2023-Op123

 

Dolnohronské rozvojové partnerstvo OZ (ďalej len „DRP OZ“) vyhlasuje dňa 24.01.2023 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu OZ DRP Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 2 LEADER NSK na rok 2023 v termíne od 24.01.2023 do 20.02.2023 pre opatrenia :

 

Opatrenie 1. Podpora základných služieb a rozvoja obcí na vidieku

Cieľ opatrenia: Zlepšiť kvalitu života obyvateľstva žijúceho na vidieku Nitrianskeho kraja podporou rozvoja základných a doplnkových služieb.

 

Aktivita 1.1. Úprava verejných priestranstiev

 

Podaktivity:

- výstavba, rekonštrukcia a úprava verejných priestranstiev, parkov, detských ihrísk, drobnej architektúry a verejného osvetlenia,

- výsadba živých plotov, stromoradia, bodovej a skupinovej vegetácie,

- výstavba, rekonštrukcia a úprava rekreačných oddychových zón,

- výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych lávok, chodníkov, cyklotrás vrátane spevnených plôch a cyklistických odpočívadiel,

- budovanie prvkov na zvyšovanie bezpečnosti cyklistickej a pešej dopravy,

- výstavba, rekonštrukcia a oprava autobusových zastávok,

- rekonštrukcia a modernizácia objektov spoločenského významu (budovy obecného úradu, kultúrneho domu, materskej školy, základnej školy) vrátane ich okolia,

- rekonštrukcia a oprava drobných sakrálnych pamiatok, historických fontán, dedinských múzeí a pamätníkov,

- investície do energie z obnoviteľných zdrojov a investície do zavádzania úsporných opatrení s energiami a s tým súvisiaca rekonštrukcia príp. modernizácia objektov spoločenského významu (budovy obecného úradu, kultúrneho domu, materskej školy, základnej školy).

 

Aktivita 1.2. Environmentálne aktivity

 

Podaktivity:

- odstránenie čiernych skládok,

- propagačné aktivity v environmentálnej oblasti,

- informačné kampane a vzdelávacie aktivity k problematike odpadov,

- zriadenie a vybavenie kompostoviska, vrátane vybudovania a modernizácie prístupových komunikácií,

- zriadenie zberných miest vrátane vybudovania a modernizácie prístupových komunikácií;

- realizácia preventívnych opatrení pred povodňami (napr. zatrávňovanie plôch a vytváranie prechodných zelených pásov, remíziek, malých vodných prvkov v intraviláne obce, čistenie priekop slúžiacich na odvádzanie dažďových vôd),

- podpora technológií na spracovanie bioodpadu,

- vypracovanie štúdie, analýzy nakladania s komunálnym odpadom vrátane biologicky rozložiteľného odpadu,

- vypracovanie koncepcie, stratégie zameranej na využitie energie z bioodpadu,

- zakladanie vegetačných striech na verejných budovách, zber dažďovej vody z nepriepustných povrchov (striech) do podzemných a nadzemných nádrží a jej využitie ako závlahovej vody pre verejnú zeleň, budovanie dažďových záhrad, použitie tieniacich prvkov – slnolamov v kombinácii s ochladzujúcimi účinkami vegetácie, budovanie stabilných vodných prvkov, retenčných nádrží, vsakovacích pásov a infiltračných priekop,

- hmyzie hotely, kvetinové a bylinkové záhony,

- výsadba starých a tradičných, lokálnych odrôd drevín a zelene v intravilánoch i extravilánoch obcí, výsadba obecných sadov a permakultúrnych záhrad,

- sanácia chránených prírodných areálov, ošetrenie stromov napadnutých škodcami, dosadenie porastu mladými stromami.

 

Aktivita 1.3. Verejné informačné systémy a značenia

 

Podaktivity:

- výstavba, rekonštrukcia a oprava informačných propagačných tabúľ,

- výstavba, rekonštrukcia a oprava turistických značení,

- investície do turistickej a rekreačnej infraštruktúry,

- rekonštrukcia a modernizácia verejného obecného rozhlasu vrátane rekonštrukcie rozhlasovej ústredne a rozšírenia rozhlasového vedenia;

- zriadenie a prevádzka webovej stránky zameranej na propagáciu projektu financovaného z dotácie LEADER NSK.

 

Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií

Cieľ opatrenia: Podporovať zlepšenie podmienok pre spoločenské aktivity, remeselné zručnosti, zachovanie a rozvoj tradícií vo vidieckych obciach Nitrianskeho kraja.

 

Aktivita 2.1. Spoločenské podujatia v obciach a mikroregióne

 

Podaktivity:

- organizácia aktivít miestnych remeselníkov,

- podpora kreatívneho priemyslu formou podpory zriadenia a technického / technologické vybavenia priestorov pre prevádzkovanie workshopov a tvorivých dielní (stolárstvo, hrnčiarstvo, tkanie a spracovanie ľanu, textilné techniky ako šitie, paličkovanie, háčkovanie, tvorba a oprava krojov),

- marketing špecifických regionálnych produktov,

- materiálno - technické zabezpečenie spoločenských podujatí.

 

Aktivita 2.2. Podpora činnosti spolkov, združení a podnikateľov

 

Podaktivity:

- podpora činnosti a aktivít spolkov, združení a podnikateľských subjektov v súlade s ich predmetom činnosti resp. predmetom podnikania,

- nákup technológií, vybavenia (stroje a technika), náradia a ochranných pracovných pomôcok,

- podpora lokálnej produkcie, odbytové reťazce, podpora spracovania a výroby potravinárskych produktov (spracovanie hrozna, výroba vína, spracovanie a výroba produktov z ovocia, spracovanie bylín, spracovanie a výroba produktov z jedlých gaštanov, spracovanie a výroba produktov z ľanu),

- podpora účasti na výstavách,

- tvorba, tlač a vydanie informačných a propagačných publikácií, katalógov a iných mediálnych výstupov,

- vzdelávacie aktivity (napr. pre záujemcov o regionálne značenie).

 

Príjímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“) bude do 15.02.2023 e-mailom (poslať žiadosti vo formáte Word, bez príloh) na mailovej adrese garam.volgye@gmail.com, po ich kontrole a odstránenie formálnych nedostatkov (napr. ich doplnenie) bude osobné prevzatie tlačenej verzie žiadostí spolu s povinnými prílohami dňa 20.02.2023 v priestoroch kancelárie OZ DRP v Želiezovciach, na adrese SNP 2, II. poschodie, Mestský úrad.

 

 

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi stanovenými vo Všeobecne záväznom nariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja a v príslušných ustanoveniach Programového manuálu 2 LEADER NSK.

 

Pokyny:

  • Aktuálna verzia Programového manuálu 2 LEADER NSK (ďalej „PM 2“) je zverejnená na web stránke OZ DRP a dostupná v kancelárii OZ DRP (aj v prílohe).
  • Žiadosť sa predkladá v 2+1 vyhotoveniach (tlačená verzia - originál, kópia, elektronická verzia - .doc súbor) v kancelárii OZ DRP, SNP 2, II. poschodie, Mestský úrad. Žiadosti je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve.
  • Žiadosť sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh.
  • Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá pre projekty uvedené v PM 2 a schválené Výkonným orgánom OZ DRP.
  • Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie neexistuje právny nárok na poskytnutie dotácie.
  • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť.
  • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii OZ DRP, adresa: SNP 2, II. poschodie, Mestský úrad; telefón: 0908 230 010; e-mail:
  • Manažér MAS: Estera Juhászová, Mgr. Monika Novosadová

 

Prílohy:

 

V Želiezovciach, dňa 24.01.2023

                                    
                         Mgr. Attila Farkas            

                           predseda o. z.

           Dolnohronské rozvojové partnerstvo

 


24. 1. 2023

Zábavný program "Lacikám nedráždi"v Želiezovciach


🇸🇰 Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo Vás srdečne pozýva na zábavný program pod názvom "Lacikám nedráždi" dňa 18.12.2022 o 18:00 hod. v Dome kultúry v Želiezovciach. Vstup voľný.
Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 
🇭🇺 Az Alsó-Garam menti Fejlesztési Partnerség szeretettel meghívja Önöket a "Lacikám nedráždi" c. szórakoztató előadásra, 2022.12.18-án 18:00 órai kezdettel a zselízi Művelődési Otthonban. A belépés ingyenes.
Az előadás Nyitra Megyei Önkormányzata támogatásával valósul meg.
 
Lacikám plagát
 
 

1. 12. 2022

"Zlatá baňa" v Želiezovciach


🇸🇰 Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo v spolupráci s mestom Želiezovce Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie "Zlatá baňa" dňa 23. októbra 2022 (v nedeľu) o 18:00 v Dome kultúry v Želiezovciach. Vstup je VOĽNÝ. Každého srdečne očakávame.

🇭🇺 Az Alsó-Garam menti Fejlesztési Partnerség polgári társulás Zselíz városával együttműködve meghívja Önt 2022. október 23-án (vasárnap) 18:00 órai kezdettel az "Aranybánya" című színházi előadásra a zselízi Művelődési Otthonba. A belépés INGYENES. Mindenkit szeretettel várunk.

plagát

 


11. 10. 2022

"Všetko o ženách" v Plavých Vozokanoch


Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo v spolupráci s obcou Plavé Vozokany Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie "Všetko o ženách" dňa 21. októbra 2022 (piatok) o 18:00 v Dome kultúry v Plavých Vozokanoch. Vstup je VOĽNÝ. Každého srdečne očakávame.

plagát vož


7. 10. 2022

Predstavenie Jókaiho divadla v Želiezovciach


🇹🇯 Ha Önök is szeretik, hogy mindig történik valami, akkor ne hagyják ki az Őszi Művészeti Hetek újabb kulturális újdonságát!

Ha vasárnap, október 9-én exkluzív színházi programra ellátogatnak a zselízi Művelődési Otthonba, akkor megnézhetik a Komáromi Jókai Színház fergeteges előadását, Örkény István Tóték c. tragikomédiáját. Az előadás megvalósulását a Dolnohronské rozvojové partnerstvo/Alsó-Garam menti Fejlesztési Partnerség sikeres pályázatának köszönhetően a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.
Az előadásra a belépés mindenki számára ingyenes.
Mivel a helyfoglalás érkezési sorrendben történik, ezért javasoljuk, hogy a meghirdetett kezdési időpont (18.00) előtt minimum 30 perccel érkezzenek az előadás helyszínére.
Kérjük szíves megértésüket, de amennyiben a terem befogadóképessége elérte a megengedett maximumát, további látogatókat nem áll módunkban az előadásra beengedni.
 
🇸🇰 Ak aj Vy máte radi, keď niečo sa deje, tak nenechajte si ujsť ďalšiu kultúrnu novinku v rámci Jesenných Týždňoch Umenia.
Keď v nedeľu, 9. októbra navštívite exkluzívny divadelný program v Dome kultúry v Želiezovciach, môžete pozrieť fantastickú inscenáciu tragikomédie Istvána Örkényho Tóték v podaní Jókaiho divadla v Komárne. Uskutočnenie divadelného predstavenia podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín vďaka úspešného projektu občianskeho združenia Dolnohronského rozvojového partnerstva/Alsó-Garam menti Fejlesztési Partnerség Polgári Társulás.
Vstup na predstavenie je bezplatný.
Keďže rezervácie sa uskutočňujú podľa poradia, odporúčame prísť aspoň 30 minút pred ohláseným začiatkom (18.00).
Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti, ale po naplnení maximálnej kapacity sály nebudeme môcť na predstavenie prijať ďalších návštevníkov.
 
tóték

7. 10. 2022

Folklórne predstavenie Tanečného divadla Ifjú Szivek na Dolnom Pohroní


🇸🇰 Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo Vás srdečne pozýva na predstavenia Tanečného divadla Ifjú Szivek/Mladé srdcia v obciach:
FARNÁ (23. septembra o 18:00 h. v kultúrnom dome),
TEKOVSKÉ LUŽANY (24. septembra o 18:00 h. v kultúrnom dome),
JUR NAD HRONOM (10. októbra o 18:00 h. v kultúrnom dome),
DVORY NAD ŽITAVOU (22. októbra o 18:00 h. v kultúrnom dome).
Tieto predstavenia budú realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
 
🇭🇺 Az Alsó-Garam menti Fejlesztési Partnerség szeretettel meghívja Önöket az Ifjú Szivek Táncszínház előadásaira a következő községekbe:
FARNAD (szeptember 23-án 18:00 órai kezdettel a helyi kultúrházban),
NAGYSALLÓ (szeptember 24-én 18:00 órai kezdettel a helyi kultúrházban), 
GARAMSZENTGYÖRGY (október 10-én 18:00 órai kezdettel a helyi kultúrházban), UDVARD (október 22-én 18:00 órai kezdettel a helyi kultúrházban).
Ezen előadások megvalósulását a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.
 
autentika
 
kakukktojás
 
kultminor

22. 9. 2022

Konferencia "Podporujeme vidiek Nitrianskeho kraja


Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o konferencií s názvom „Podporujeme vidiek Nitrianskeho kraja“, ktorú organizuje Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR dňa 21. septembra 2022 (t. j. stredu) od 9:15 hod. v priestoroch Konferenčného centra Žrebčín Kaštieľa Mojmírovce. Registrácia účastníkov začína od 8:30 hod.

Už tradične bude súčasťou konferencie aj sprievodný program, a to remeselné trhy a prezentácie výrobkov a produktov držiteľov regionálnych značiek kvality z Nitrianskeho kraja.

plagát

program_finalna verzia.pdf (764.21 kB)

 


9. 9. 2022

Oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy


OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo touto cestou oznamuje verejnosti, že Zmluva o poskytnutí dotácie LEADER NSK pre rok 2022 medzi poskytovateľom dotácie NSK a prijímateľom dotácie MAS bola dňa 9.8.2022 podpísaná predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja a účinnosť nadobudla dňa 12.8.2022.

 

zmluva o poskytnutí dotácie 2022.pdf (2.89 MB)


31. 8. 2022

Stránka