Odporúčame

ubytnitra

Odporúčame navštíviť

Svet múzeí Dolného Pohronia

banner

mhmMilitary Historical Museum

Pohronský Ruskov

tájház szalkaSkanzen - Tájház SalkavadašTermálne kúpalisko Vadaš Štúrovo

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 24. 9. 2023
mierny dážď 17 °C 13 °C
pondelok 25. 9. oblačno 26/13 °C
utorok 26. 9. oblačno 27/16 °C
streda 27. 9. takmer jasno 27/16 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie


 

Navigácia

Obsah

Stránka

Rande s divadlom na Pohroní


Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo
Vás srdečne pozýva na
 

divadelné predstavenia (pre dospelých) v podaní občianskeho združenia City Reboot v troch obciach na území OZ DRP:

Keť dňa 13.08.2022 v dome kultúry ("Ahogy esik úgy puffan"),

Želiezovce v dňoch 20-21.08.2022 v dome Csemadoku ("Ahogy esik úgy puffan"),

Veľké Ludince dňa 06.10.2022 v dome kultúry ("Ernelláék Farkaséknál"),

Želiezovce dňa 22.10.2022 v dome kultúry ("Ahogy esik úgy puffan"),

 

divadelné predstavenia (pre dospelých) v podaní Dialóg n.o.

v dvoch obciach na území OZ DRP:

Pastovce dňa 14.10.2022 v dome kultúry ("Egy disznótor pontos leírása"),

Pavlová dňa 15.10.2022 v dome kultúry ("Papa különböző hangszereken hegedül").

 

- divadelné predstavenia (pre dospelých) v podaní Jókaiho divadlo v Komárne v jednej obci na území OZ DRP:

Želiezovce dňa 9.10.2022 v dome kultúry ("Tótovci")

 

Predstavenia budú realizované s finančnou podporou

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

 

1. 8. 2022

Csöndes ház - előadás/predstavenie


Csöndes ház - a Komáromi Jókai Színház előadása Kétyen 2022. március 8-án, kedden 19.00 órától lesz látható a Komáromi Jókai Színház Csöndes ház című előadása Holocsy Katalin és Holocsy Krisztina főszereplésével, Garajszki Margit dramaturg rendezésében.
 
Csöndes ház - predstavenie Jokaiho divadla z Komarna si môžete pozrieť dna 8.3.2022 (utorok) o 19.00 hod. v obci Keť. V hlavnych ulohach Holocsy Katalin a Holocsy Krisztina. Režia: Garajszki Margit 
 
„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“
 
„Egy évvel a zseniális zeneszerző, Filip halála után találkozik a művész nővére, Márta, és gyerekeinek anyja, Bíborka, hogy megemlékezzenek a férfiról és tisztázzák a múltat. Az egykori barátnők ugyanis már majd harminc éve nem beszélnek egymással. Mi a hosszú mosolyszünet oka? Lehet egyáltalán harminc év után tisztázni bármit is? És különben is, hogy szeretheti két merőben különböző nő ugyanazt a férfit?
A tragikomédia és a fekete humor műfaji határán mozgó, rendkívül szórakoztató Csöndes ház 2003-ban elnyerte a szlovák Irodalmi Alap legjobb drámai szövegének járó díját.

 
lplagátlogo

2. 3. 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV - ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI NÁSTROJA 2 LEADER NSK NA ROK 2022


Dolnohronské rozvojové partnerstvo OZ

vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE

projektových návrhov - žiadostí  o dotáciu

v rámci  Nástroja 2 LEADER NSK na rok 2022

                                          

Kód výzvy:  NSK/LEADER2/2022-Op123

 

Dolnohronské rozvojové partnerstvo OZ (ďalej len „DRP OZ“) vyhlasuje dňa 31.01.2022 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu OZ DRP Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 2 LEADER NSK na rok 2022 v termíne od 31.01.2022 do 25.02.2022 pre opatrenia :

 

Opatrenie 1. Podpora základných služieb a rozvoja obcí na vidieku

Cieľ opatrenia: Zlepšiť kvalitu života obyvateľstva žijúceho na vidieku Nitrianskeho kraja podporou rozvoja základných a doplnkových služieb.

 

Aktivita 1.1. Úprava verejných priestranstiev

Podaktivity:

- výstavba, rekonštrukcia a úprava verejných priestranstiev, parkov, detských ihrísk, drobnej architektúry a verejného osvetlenia,

- výsadba živých plotov, stromoradia, bodovej a skupinovej vegetácie,

- výstavba, rekonštrukcia a úprava rekreačných oddychových zón,

- výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych lávok, chodníkov, cyklotrás vrátane spevnených plôch a cyklistických odpočívadiel,

- budovanie prvkov na zvyšovanie bezpečnosti cyklistickej a pešej dopravy,

- výstavba, rekonštrukcia a oprava autobusových zastávok,

- rekonštrukcia a modernizácia objektov spoločenského významu (budovy obecného úradu, kultúrneho domu, materskej školy, základnej školy) vrátane ich okolia,

- rekonštrukcia a oprava drobných sakrálnych pamiatok, historických fontán, dedinských múzeí a pamätníkov,

- investície do energie z obnoviteľných zdrojov a investície do zavádzania úsporných opatrení s energiami a s tým súvisiaca rekonštrukcia príp. modernizácia objektov spoločenského významu (budovy obecného úradu, kultúrneho domu, materskej školy, základnej školy).

 

Aktivita 1.2. Environmentálne aktivity

Podaktivity:

- odstránenie čiernych skládok,

- propagačné aktivity v environmentálnej oblasti,

- informačné kampane a vzdelávacie aktivity k problematike odpadov,

- zriadenie a vybavenie kompostoviska, vrátane vybudovania a modernizácie prístupových komunikácií,

- zriadenie zberných miest vrátane vybudovania a modernizácie prístupových komunikácií;

- realizácia preventívnych opatrení pred povodňami (napr. zatrávňovanie plôch a vytváranie prechodných zelených pásov, remíziek, malých vodných prvkov v intraviláne obce, čistenie priekop slúžiacich na odvádzanie dažďových vôd),

- podpora technológií na spracovanie bioodpadu,

- vypracovanie štúdie, analýzy nakladania s komunálnym odpadom vrátane biologicky rozložiteľného odpadu,

- vypracovanie koncepcie, stratégie zameranej na využitie energie z bioodpadu,

- zakladanie vegetačných striech na verejných budovách, zber dažďovej vody z nepriepustných povrchov (striech) do podzemných a nadzemných nádrží a jej využitie ako závlahovej vody pre verejnú zeleň, budovanie dažďových záhrad, použitie tieniacich prvkov – slnolamov v kombinácii s ochladzujúcimi účinkami vegetácie, budovanie stabilných vodných prvkov, retenčných nádrží, vsakovacích pásov a infiltračných priekop,

- hmyzie hotely, kvetinové a bylinkové záhony,

- výsadba starých a tradičných, lokálnych odrôd drevín a zelene v intravilánoch i extravilánoch obcí, výsadba obecných sadov a permakultúrnych záhrad,

- sanácia chránených prírodných areálov, ošetrenie stromov napadnutých škodcami, dosadenie porastu mladými stromami.

 

Aktivita 1.3. Verejné informačné systémy a značenia

Podaktivity:

- výstavba, rekonštrukcia a oprava informačných propagačných tabúľ,

- výstavba, rekonštrukcia a oprava turistických značení,

- investície do turistickej a rekreačnej infraštruktúry,

- rekonštrukcia a modernizácia verejného obecného rozhlasu vrátane rekonštrukcie rozhlasovej ústredne a rozšírenia rozhlasového vedenia;

- zriadenie a prevádzka webovej stránky zameranej na propagáciu projektu financovaného z dotácie LEADER NSK.

 

Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií

(Cieľ opatrenia: Podporovať zlepšenie podmienok pre spoločenské aktivity, remeselné zručnosti, zachovanie a rozvoj tradícií vo vidieckych obciach Nitrianskeho kraja)

 

Aktivita 2.1. Spoločenské podujatia v obciach a mikroregióne

Podaktivity:

- organizácia aktivít miestnych remeselníkov,

- podpora kreatívneho priemyslu formou podpory zriadenia a technického / technologické vybavenia priestorov pre prevádzkovanie workshopov a tvorivých dielní (stolárstvo, hrnčiarstvo, tkanie a spracovanie ľanu, textilné techniky ako šitie, paličkovanie, háčkovanie, tvorba a oprava krojov),

- marketing špecifických regionálnych produktov,

- materiálno - technické zabezpečenie spoločenských podujatí.

 

Aktivita 2.2. Podpora činnosti spolkov, združení a podnikateľov

Podaktivity:

- podpora činnosti a aktivít spolkov, združení a podnikateľských subjektov v súlade s ich predmetom činnosti resp. predmetom podnikania,

- nákup technológií, vybavenia (stroje a technika), náradia a ochranných pracovných pomôcok,

- podpora lokálnej produkcie, odbytové reťazce, podpora spracovania a výroby potravinárskych produktov (spracovanie hrozna, výroba vína, spracovanie a výroba produktov z ovocia, spracovanie bylín, spracovanie a výroba produktov z jedlých gaštanov, spracovanie a výroba produktov z ľanu),

- podpora účasti na výstavách,

- tvorba, tlač a vydanie informačných a propagačných publikácií, katalógov a iných mediálnych výstupov,

- vzdelávacie aktivity (napr. pre záujemcov o regionálne značenie).

 

Príjímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“) bude do 20.02.2022 e-mailom (poslať žiadosti vo formáte Word, bez príloh), po ich kontrole a odstránenie formálnych nedostatkov (napr. ich doplnenie) bude osobné prevzatie tlačenej verzie žiadostí spolu s povinnými prílohami dňa 25.02.2022 v priestoroch kancelárie OZ DRP v Želiezovciach, na adrese SNP 2, II. poschodie, Mestský úrad.

 

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi stanovenými vo Všeobecne záväznom nariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja a v príslušných ustanoveniach Programového manuálu 2 LEADER NSK.

 

Pokyny:

 • Aktuálna verzia Programového manuálu 2 LEADER NSK (ďalej „PM 2“) je zverejnená na web stránke OZ DRP a dostupná v kancelárii OZ DRP (aj v prílohe)
 • Žiadosť sa predkladá v 2+1 vyhotoveniach (tlačená verzia - originál, kópia, elektronická verzia - .doc súbor) v kancelárii OZ DRP SNP 2, II. poschodie, Mestský úrad.
 • Žiadosti je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve.
 • Žiadosť sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh (viď. Žiadosť o dotáciu, bod D-Povinné prílohy projektu)
 • Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá pre projekty uvedené v PM 2 a schválené Výkonným orgánom OZ DRP.
 • Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie neexistuje právny nárok na poskytnutie dotácie.
 • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť.
 • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii OZ DRP, adresa: SNP 2, II. poschodie, Mestský úrad; telefón: 0908 230 010; e-mail:

 

V Želiezovciach, dňa 31.01.2022

 

                                                           Mgr. Attila Farkas,predseda OZ DRP

 

Prílohy:

- P1 - Výzva na predkl. žiadostí.doc (339 kB)P2

- Žiadosť o dotáciu.doc (384 kB)

- Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie NSK 2022.doc (65.5 kB)

- vzor Čestné prehlásenie-dobrovoľná práca v projekte.docx (17.64 kB)

- vzor Čestné prehlásenie-nerelevantnosť príloh.docx (16.11 kB)

- Programový manuál 2 (2022).pdf (370.68 kB)

- VZN10-2020-1.pdf (201.15 kB)

- enviro zameranie projektov 2022.docx (18.26 kB)

 

 

 

                           


31. 1. 2022

VÝZVY V RÁMCI PROGRAMU LEADER NSK NA ROK 2022


Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja zverejnil dňa 17. januára 2022 na svojom webovom sídle www.unsk.sk jednu výzvu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK a dve výzvy v rámci Nástroja 2 LEADER NSK pre kalendárny rok 2022.

Nakoľko predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií je elektronické, výzvy nájdete zverejnené v sekcii Elektronické služby.

- A.1.83 (kód výzvy: NSK/LEADER2/2022-Op123,

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a183-poskytovanie-dotacie-na-podporu-implementacie-strategii-clld-miestnych-akc),

Služba umožňuje požiadať o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD (tzv. miestneho rozvoja vedeného komunitou) miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja. Nástroj 2 LEADER NSK je určený miestnym akčným skupinám typu LEADER.

Pod pojmom „Miestna akčná skupina“ sa rozumie: „Občianske združenie založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré nie je miestnou akčnou skupinou registrovanou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a nebol jej udelený Štatút MAS v zmysle podmienok Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Podporované opatrenia:
Opatrenie 1. Podpora základných služieb a rozvoja obcí na vidieku
Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií

Kód výzvy: NSK/LEADER2/2022-Op123

Termín uzávierky predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií je 06.04.2022 o 23:59 hod..

Úplne znenie výzvy:

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a183-poskytovanie-dotacie-na-podporu-implementacie-strategii-clld-miestnych-akc


31. 1. 2022

Jókaiho divadlo na Dolnom Pohroní


Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo
Vás srdečne pozýva
na divadelné predstavenia Jókaiho Divadla z Komárna
 
Želiezovce dňa 28.01.2022 o 19:00 hod. v dome kultúry (Prah),
Levice dňa 05.02.2022 o 19:00 hod. v dome kultúry (Prah),
Čata dňa 08.03.2022 o 19:00 hod. v dome kultúry (Čo je so ženou?),
Keť dňa 08.03.2022 o 19:00 hod. v dome kultúry (Tichý dom),
Jur nad Hronom dňa 09.03.2022 o 19:00 hod. v dome kultúry (Tichý dom),
Želiezovce dňa 10.03.2022 o 19:00 hod. v dome kultúry (Tichý dom).
 
Tieto predstavenia budú realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
 
 
Az Alsó-Garam menti Fejlesztési Partnerség
szeretettel meghívja Önöket
az komáromi Jókai Színház előadásaira a következő községekbe:
 
Zselízen 2022.01.28-án 19:00 órai kezdettel a kultúrházban (Prah),
Léván 2022.02.05-én 19:00 órai kezdettel a kultúrházban (Prah),
Csatán 2022.03.08-án 19:00 órai kezdettel a kultúrházban (Mi lett a nővel?),
Kétyen 2022.03.08-án 19:00 órai kezdettel a kultúrházban (Csöndes ház),
Garamszentgyörgyön 2022.03.09-én 19:00 órai kezdettel
a kultúrházban (Csöndes ház),
Zselízen 2022.03.10-én 19:00 órai kezdettel a kultúrházban (Csöndes ház).
 
Ezen előadások megvalósulását a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.
 
Csondes ház
 
Prah
Mi lett a novel?

24. 1. 2022

Divadlo Csavar na Dolnom Pohroní


Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo
Vás srdečne pozýva
na divadelné predstavenia Divadla Csavar z Chotína
 
Zalaba dňa 15.11.2021 o 18:00 hod. v dome kultúry (A helység kalapácsa),
Chľaba dňa 16.11.2021 o 18:00 hod. v dome kultúry (A helység kalapácsa).
 
Tieto predstavenia budú realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
 
 
Az Alsó-Garam menti Fejlesztési Partnerség
szeretettel meghívja Önöket
a hetényi Csavar Színház előadásaira:
 
Zalabán 2021.11.15-én 18:00 órai kezdettel a kultúrházban
(A helység kalapácsa),
Helenbán 2021.11.16-án 18:00 órai kezdettel a kultúrházban
(A helység kalapácsa),
 
Ezen előadások megvalósulását a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.
 
A helység kalapácsa

5. 11. 2021

Hosťovanie Tanečného divadla Ifjú Szivek na Dolnom Pohroní


Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo
Vás srdečne pozýva
na predstavenia Tanečného divadla Ifjú Szivek/Mladé srdcia v obciach:
 
Veľké Ludince dňa 17.10.2021 o 15:00 hod. v dome kultúry,
Málaš dňa 22.10.2021 o 18:00 hod. v dome kultúry,
Tekovské Lužany dňa 24.10.2021 v dome kultúry.
 
Tieto predstavenia budú realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
 
 
Az Alsó-Garam menti Fejlesztési Partnerség
szeretettel meghívja Önöket
az Ifjú Szivek Táncszínház előadásaira a következő községekbe:
 
Nagyölveden 2021.10.17-én 15:00 órai kezdettel a kultúrházban,
Málason 2021.10.22-én 18:00 órai kezdettel a kultúrházban,
Nagysallóban 2021.10.24-én 15:00 órai kezdettel a kultúrházban.
 
Ezen előadások megvalósulását a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.
 
autentika
kultminor logo

8. 10. 2021

Oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy


OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo touto cestou oznamuje verejnosti, že Zmluva o poskytnutí dotácie medzi NSK a MAS v rámci Nástroja 2 LEADER NSK pre rok 2021 bola predsedom NSK podpísaná 18. augusta 2021 a účinnosť nadobudla dňa 24. augusta 2021.

 

1979-2021.pdf (168.91 kB)


24. 8. 2021

Celoslovenská súťaž Dedina roka 2021


Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila celoslovenskú súťaž Dedina roka 2021 a zverejnila podmienky súťaže na stránke www.dedinaroka.sk.

Dedina_roka_2021_Inzercia_205x134mm.pdf (4.85 MB)

Dedina roka 2021


23. 2. 2021

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV - ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI NÁSTROJA 2 LEADER NSK


 

„Miestna akčná skupina“

         Dolnohronské rozvojové partnerstvo O.Z.

vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE

projektových návrhov - žiadostí  o dotáciu

v rámci  Nástroja 2 Leader nsk

                                          

Kód výzvy: NSK/LEADER2/2021-Op12

 

Miestna akčná skupina Dolnohronské rozvojové partnerstvo (ďalej len „MAS OZ DRP“)    vyhlasuje dňa 05.02.2021 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ DRP

 

Výzvu na predkladanie projektových návrhov–žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 2 LEADER NSK na rok 2021

v termíne od 05.02.2021 do 12.03.2021 pre opatrenia :

 

Opatrenie 1. Podpora základných služieb a rozvoja obcí na vidieku

Cieľ opatrenia:

Zlepšiť kvalitu života obyvateľstva žijúceho na vidieku Nitrianskeho kraja podporou rozvoja základných a doplnkových služieb.

 

         Aktivita 1.1.Úprava verejných priestranstiev

         Podaktivity

 • výstavba, rekonštrukcia a úprava verejných priestranstiev, parkov, detských ihrísk, drobnej architektúry a verejného osvetlenia,-výsadba živých plotov, stromoradia, bodovej a skupinovej vegetácie,
 • výstavba, rekonštrukcia a  úprava rekreačných oddychových zón,
 • výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych lávok, chodníkov, cyklotrás vrátane spevnených plôch a cyklistických odpočívadiel,
 • budovanie prvkov na zvyšovanie bezpečnosti cyklistickej a pešej dopravy,
 • výstavba, rekonštrukcia a oprava  autobusových  zastávok,
 • rekonštrukcia a modernizácia objektov spoločenského významu vrátane ich okolia,
 •  rekonštrukcia a oprav a drobných sakrálnych pamiatok, historických fontán, dedinských múzeí a pamätníkov,
 • investície do energie z obnoviteľných zdrojov,
 • investície dozavádzania úsporných opatrení s energiami vo verejných budovách.

 

Aktivita 1.2.Environmentálne aktivity

Podaktivity:

 • odstránenie čiernych skládok,
 • propagačné aktivity v environmentálnej oblasti,
 • informačné kampane a vzdelávacie aktivity k problematike odpadov,
 •  zriadenie a vybavenie  kompostoviska, vrátane vybudovania a modernizácie prístupových komunikácií,
 • zriadenie zberných miest vrátane vybudovania a modernizácie prístupových komunikácií;
 • realizácia preventívnych opatrení pred povodňami(napr. zatrávňovanie plôch a vytváranie prechodných zelených pásov, remíziek, malých vodných prvkov v intraviláne obce, čistenie priekop slúžiacich na odvádzanie dažďových vôd),
 • podpora technológií na spracovanie bioodpadu,
 • vypracovanie štúdie, analýzy nakladania s komunálnym odpadom vrátane biologicky rozložiteľného odpadu,
 • vypracovanie koncepcie, stratégie zameranej na využitie energie z bioodpadu.

 

Aktivita1.3.Verejné informačné systémy a značenia

Podaktivity:-

 • výstavba, rekonštrukcia a oprava informačných propagačných tabúľ,
 • výstavba,  rekonštrukcia  a oprava turistických značení,
 • investície do turistickej a rekreačnej infraštruktúry, rekonštrukcia a modernizácia verejného obecného rozhlasu vrátane rekonštrukcie rozhlasovej ústredne a rozšírenia rozhlasového vedenia;
 • zriadenie a prevádzka webovej stránky zameranej na propagáciu projektu financovaného z dotácie LEADER NSK

Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií

Cieľ opatrenia:

Podporovať zlepšenie podmienok pre spoločenské aktivity, remeselné zručnosti, zachovanie a rozvoj tradícií vo vidieckych obciach Nitrianskeho kraja.

 

             Aktivita 2.1.Spoločenské podujatia v obciach a mikroregióne

             Podaktivity:

 • organizácia aktivít miestnych remeselníkov,
 • marketing špecifických regionálnych produktov,
 • materiálno-technické zabezpečenie spoločenských podujatí.

 

Aktivita 2.2.Podpora činnosti spolkov, združení a podnikateľov

Podaktivity:

 •  podpora činnosti a aktivít spolkov, združení a podnikateľských subjektov v prospech   územia pôsobnosti MAS,
 •  podpora účasti na výstavách,
 •  tvorba, tlač a vydanie informačných a propagačných publikácií, katalógov a iných mediálnych výstupov,
 •  vzdelávacie aktivity (napr. pre záujemcov o regionálne značenie).

 

Prijímanie projektových návrhov–žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“)bude od 15.03.2021 do 16.03.2021 v priestoroch kancelárie/sídla OZ DRP ( Mestský úrad II. posch., SNP 2, 937 01 Želiezovce) podľa vopred dohodnutého časového rozpisu.

 

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi stanovenými vo Všeobecne záväznom nariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja a v príslušných ustanoveniach Programového manuálu 2 LEADER NSK.

 

Zároveň dávame do pozornosti metodicko-informačný deň, ktorý k týmto výzvam organizujeme. Uskutoční sa 12. februára 2021 v Želiezovciach o 13.00 hod. v obradnej sieni na Mestskom úrade v Želiezovciach (I.posch.vpravo). Metodicko-informačný deň je určený najmä pre vypracovateľov projektových žiadosti. Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať telefonicky (0908 230 010) alebo mailom (garam.volgye@gmail.com) od vedúcej kancelárie OZ DRP.

 

Prílohy:

                       

                                                                                            Attila Farkas, Mgr.

                                                                       predseda OZ DRP

 

V Želiezovciach, dňa 03.02.2021


4. 2. 2021

Stránka