Odporúčame

ubytnitra

Odporúčame navštíviť

Svet múzeí Dolného Pohronia

banner

mhmMilitary Historical Museum

Pohronský Ruskov

tájház szalkaSkanzen - Tájház SalkavadašTermálne kúpalisko Vadaš Štúrovo

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 9. 12. 2021
rain and snow 2 °C 0 °C
piatok 10. 12. slabé sneženie 2/0 °C
sobota 11. 12. oblačno 3/-1 °C
nedeľa 12. 12. oblačno 3/0 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie


 

Navigácia

Obsah

Stránka

Oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy


OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo touto cestou oznamuje verejnosti, že Zmluva o poskytnutí dotácie medzi NSK a MAS v rámci Nástroja 2 LEADER NSK pre rok 2021 bola predsedom NSK podpísaná 18. augusta 2021 a účinnosť nadobudla dňa 24. augusta 2021.

 

1979-2021.pdf (168.91 kB)


24. 8. 2021

Celoslovenská súťaž Dedina roka 2021


Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila celoslovenskú súťaž Dedina roka 2021 a zverejnila podmienky súťaže na stránke www.dedinaroka.sk.

Dedina_roka_2021_Inzercia_205x134mm.pdf (4.85 MB)

Dedina roka 2021


23. 2. 2021

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV - ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI NÁSTROJA 2 LEADER NSK


 

„Miestna akčná skupina“

         Dolnohronské rozvojové partnerstvo O.Z.

vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE

projektových návrhov - žiadostí  o dotáciu

v rámci  Nástroja 2 Leader nsk

                                          

Kód výzvy: NSK/LEADER2/2021-Op12

 

Miestna akčná skupina Dolnohronské rozvojové partnerstvo (ďalej len „MAS OZ DRP“)    vyhlasuje dňa 05.02.2021 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ DRP

 

Výzvu na predkladanie projektových návrhov–žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 2 LEADER NSK na rok 2021

v termíne od 05.02.2021 do 12.03.2021 pre opatrenia :

 

Opatrenie 1. Podpora základných služieb a rozvoja obcí na vidieku

Cieľ opatrenia:

Zlepšiť kvalitu života obyvateľstva žijúceho na vidieku Nitrianskeho kraja podporou rozvoja základných a doplnkových služieb.

 

         Aktivita 1.1.Úprava verejných priestranstiev

         Podaktivity

 • výstavba, rekonštrukcia a úprava verejných priestranstiev, parkov, detských ihrísk, drobnej architektúry a verejného osvetlenia,-výsadba živých plotov, stromoradia, bodovej a skupinovej vegetácie,
 • výstavba, rekonštrukcia a  úprava rekreačných oddychových zón,
 • výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych lávok, chodníkov, cyklotrás vrátane spevnených plôch a cyklistických odpočívadiel,
 • budovanie prvkov na zvyšovanie bezpečnosti cyklistickej a pešej dopravy,
 • výstavba, rekonštrukcia a oprava  autobusových  zastávok,
 • rekonštrukcia a modernizácia objektov spoločenského významu vrátane ich okolia,
 •  rekonštrukcia a oprav a drobných sakrálnych pamiatok, historických fontán, dedinských múzeí a pamätníkov,
 • investície do energie z obnoviteľných zdrojov,
 • investície dozavádzania úsporných opatrení s energiami vo verejných budovách.

 

Aktivita 1.2.Environmentálne aktivity

Podaktivity:

 • odstránenie čiernych skládok,
 • propagačné aktivity v environmentálnej oblasti,
 • informačné kampane a vzdelávacie aktivity k problematike odpadov,
 •  zriadenie a vybavenie  kompostoviska, vrátane vybudovania a modernizácie prístupových komunikácií,
 • zriadenie zberných miest vrátane vybudovania a modernizácie prístupových komunikácií;
 • realizácia preventívnych opatrení pred povodňami(napr. zatrávňovanie plôch a vytváranie prechodných zelených pásov, remíziek, malých vodných prvkov v intraviláne obce, čistenie priekop slúžiacich na odvádzanie dažďových vôd),
 • podpora technológií na spracovanie bioodpadu,
 • vypracovanie štúdie, analýzy nakladania s komunálnym odpadom vrátane biologicky rozložiteľného odpadu,
 • vypracovanie koncepcie, stratégie zameranej na využitie energie z bioodpadu.

 

Aktivita1.3.Verejné informačné systémy a značenia

Podaktivity:-

 • výstavba, rekonštrukcia a oprava informačných propagačných tabúľ,
 • výstavba,  rekonštrukcia  a oprava turistických značení,
 • investície do turistickej a rekreačnej infraštruktúry, rekonštrukcia a modernizácia verejného obecného rozhlasu vrátane rekonštrukcie rozhlasovej ústredne a rozšírenia rozhlasového vedenia;
 • zriadenie a prevádzka webovej stránky zameranej na propagáciu projektu financovaného z dotácie LEADER NSK

Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií

Cieľ opatrenia:

Podporovať zlepšenie podmienok pre spoločenské aktivity, remeselné zručnosti, zachovanie a rozvoj tradícií vo vidieckych obciach Nitrianskeho kraja.

 

             Aktivita 2.1.Spoločenské podujatia v obciach a mikroregióne

             Podaktivity:

 • organizácia aktivít miestnych remeselníkov,
 • marketing špecifických regionálnych produktov,
 • materiálno-technické zabezpečenie spoločenských podujatí.

 

Aktivita 2.2.Podpora činnosti spolkov, združení a podnikateľov

Podaktivity:

 •  podpora činnosti a aktivít spolkov, združení a podnikateľských subjektov v prospech   územia pôsobnosti MAS,
 •  podpora účasti na výstavách,
 •  tvorba, tlač a vydanie informačných a propagačných publikácií, katalógov a iných mediálnych výstupov,
 •  vzdelávacie aktivity (napr. pre záujemcov o regionálne značenie).

 

Prijímanie projektových návrhov–žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“)bude od 15.03.2021 do 16.03.2021 v priestoroch kancelárie/sídla OZ DRP ( Mestský úrad II. posch., SNP 2, 937 01 Želiezovce) podľa vopred dohodnutého časového rozpisu.

 

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi stanovenými vo Všeobecne záväznom nariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja a v príslušných ustanoveniach Programového manuálu 2 LEADER NSK.

 

Zároveň dávame do pozornosti metodicko-informačný deň, ktorý k týmto výzvam organizujeme. Uskutoční sa 12. februára 2021 v Želiezovciach o 13.00 hod. v obradnej sieni na Mestskom úrade v Želiezovciach (I.posch.vpravo). Metodicko-informačný deň je určený najmä pre vypracovateľov projektových žiadosti. Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať telefonicky (0908 230 010) alebo mailom (garam.volgye@gmail.com) od vedúcej kancelárie OZ DRP.

 

Prílohy:

                       

                                                                                            Attila Farkas, Mgr.

                                                                       predseda OZ DRP

 

V Želiezovciach, dňa 03.02.2021


4. 2. 2021

VÝZVY V RÁMCI PROGRAMU LEADER NSK NA ROK 2021


Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja zverejnil dňa 22. januára 2021 na svojom webovom sídle www.unsk.sk výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci Nástroja 1 LEADER NSK (NSK/LEADER1/2021-Op12) a výzvy v rámci Nástroja 2 LEADER NSK (NSK/LEADER2/2021-Op123, NSK/LEADER2/2021-Op4) pre kalendárny rok 2021. Nakoľko podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií je elektronické, výzvy nájdete zverejnené v sekcii Elektronické služby:

A.1.83 - Poskytovanie dotácie na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja – Opatrenia 1., 2.

Služba umožňuje požiadať o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD (tzv. miestneho rozvoja vedeného komunitou) miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja. Nástroj 2 LEADER NSK je určený miestnym akčným skupinám typu LEADER.

Pod pojmom „Miestna akčná skupina“ sa rozumie: „Občianske združenie založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré nie je miestnou akčnou skupinou registrovanou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a nebol jej udelený Štatút MAS v zmysle podmienok Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Podporované opatrenia:
Opatrenie 1. Podpora základných služieb a rozvoja obcí na vidieku
Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií
 

Kód výzvy: NSK/LEADER2/2021-Op123

 

Úplne znenie výzvy:

https://www.unsk.sk/Zobraz/Sekciu/a183-poskytovanie-dotacie-na-podporu-implementacie-strategii-clld-miestnych-akc


4. 2. 2021

Výzva č. 1/2020/NSK/DRP


„Miestna akčná skupina“

Dolnohronské rozvojové partnerstvo

vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE

projektových návrhov - žiadostí  o dotáciu

v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 2 Leader nsk

                                          

Kód výzvy: 1/2020/NSK/DRP

 

Miestna akčná skupina Dolnohronské rozvojové partnerstvo

 

 (ďalej len „MAS DRP“) vyhlasuje dňa 27.02.2020 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS DRP Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 2 LEADER NSK na rok 2020 v termíne od 27.02.2020 do 26.03.2020 pre opatrenia :

 

Opatrenie 1. Podpora základných služieb a rozvoja obcí na vidieku,

Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií,

 

Príjímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“)

bude od 18.03.2020 do 26.03.2020 v priestoroch kancelárie/sídla MAS DRP (SNP 2, Mestský úrad II.posch., 937 01 Želiezovce).

 

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi stanovenými vo Všeobecne záväznom nariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja v znení neskorších zmien a v príslušných ustanoveniach Programového manuálu 2 LEADER NSK.

 

Pokyny:

 • Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené výdavky, oprávnení žiadatelia, povinné výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov, rozsah pomoci, výška spolufinancovania a i.) je uvedená v aktuálnej verzii Programového manuálu 2 LEADER NSK (ďalej „PM 2“).

 

Žiadosť sa predkladá vo dvoch (2) vyhotoveniach (originál / kópia) v kancelárii / sídle MAS DRP (SNP 2, Mestský úrad II.posch., 937 01 Želiezovce).

 • Žiadosti je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve.
 • Žiadosť sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh.
 • Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá pre projekty uvedené v PM 2 a schválené Výkonným orgánom MAS DRP.
 • Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie neexistuje právny nárok na poskytnutie dotácie.
 • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť.

 

Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS DRP:

adresa: (SNP 2, Mestský úrad II.posch., 937 01 Želiezovce)

telefón:0908230010

e-mail: garam.volgye@gmail.com

 

Manažér MAS: Estera Juhászová

 

 

Prílohy:

Výzva č.1/2020/NSK/DRP

Formulár žiadosti o dotáciu 2020

Programový manuál NSK Nástroj 2

VZN č.10/2018

VZN č.3/2016

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie NSK 2020

Oprávnené aktivity

čestné vyhlásenie - dobrovoľná práca  - vzor

čestné vyhlásenie - pôsobenie v území MAS

 

 

V Želiezovciach, dňa 27.02.2020

 

Mgr. Attila Farkas v.r.

predseda o. z. DRP

 


27. 2. 2020

Výzva NSK na poskytnutie dotácie pre MAS na opatrenia1, 2, 3 na rok 2020 je vyhlásená


Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja – Opatrenia 1., 2., 3.

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 10/2018 (Úplné znenie) vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja – Opatrenia 1., 2., 3.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja žiadosť o poskytnutie dotácií na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja – Opatrenia 1., 2., 3. prostredníctvom elektronickej služby:

A.1.83 - Poskytovanie dotácie na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja – Opatrenia 1., 2., 3. https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a183-poskytovanie-dotacie-na-podporu-implementacie-strategii-clld-miestnych-akc 

Termín uzávierky predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií je 06.05.2020.

 

Úplne znenie výzvy:

https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/11389


7. 2. 2020

Komunitné granty - Nadácia VÚB


Grantový program Nadácie VÚB 

Ste aktívni a zároveň vnímaví k tým, ktorí potrebujú pomoc? Máte dobrý nápad na zlepšenie ich života vo vašej komunite?

Cítite zodpovednosť za životné prostredie a záleží vám na ochrane prírodného dedičstva?

Nadácia VÚB opätovne otvára grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt s dlhodobou víziou vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. 

Nadácia VÚB podporí komunitno-filantropické projektykomunitné projekty zamerané na ekológiu a životné prostredie.

 1. Komunitno-filantropické projekty
 • Projekty, ktoré prispejú k pozitívnym zmenám a motivujú ďalších členov komunity k pomoci druhým.
 • Projekty realizované ľuďmi z miestnych komunít a určené pre rôzne skupiny znevýhodnených ľudí s cieľom zlepšiť kvalitu ich života, zvýšiť šance na ich samostatnosť a plnohodnotné zapájanie do spoločenského diania.
 • Projekty ochotných a aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajný ťažký osud ľudí v ich okolí.
 • Projekty organizácií, ktoré sa angažujú v pomoci druhým.
   
 1.  Komunitné projekty na ochranu životného prostredia a prírodného dedičstva Slovenska
 • Projekty, ktoré pomáhajú zmierňovať dopad klimatických zmien na životné prostredie.
 • Projekty zamerané na ochranu a uchovávanie prírodných pamiatok, obnovu a revitalizáciu významných prírodných úkazov, biotopov, lokalít a vodných tokov.
 • Podpora vzdelávacích a osvetových aktivít inštitúcií a organizácií, ktoré sa venujú ochrane prírody a environmentalistike, s prepojením na prax/s integrovanou praktickou časťou.
 • Podpora aktivistov a dobrovoľníkov s aktívnym prístupom k ochrane a čisteniu prírody - nakoľko je situácia znečistenia prírody alarmujúca.
 • Podpora ekologicky zameraných spoločensko-prospešných projektov lokálnych organizácií, ktoré spadajú do oblasti komunitného podnikania.

Cieľom grantového programu je:

 • podporiť komunity a verejnoprospešné projekty s vysokým sociálnym a environmentálnym dopadom,
 • zamerané prioritne na 
  • seniorov, hendikepovaných, marginalizované skupiny a tému „násilie na ženách a maloletých“,
  • životné prostredie a ekológiu
 • podporiť občianske iniciatívy a aktívne zapájanie sa do riešenia problémov na miestnej úrovni,
 • podporiť pocit spoluúčasti na riešení problémov, ktoré sa nás navonok netýkajú,
 • zvýšiť citlivosť voči ľuďom, ktorí to v spoločnosti nemajú ľahké a zapojiť do riešenia problémov a realizácie projektov miestne komunity; podporiť projekty, ktoré prinášajú riešenia na skvalitnenie ich života,
 • podporiť verejnoprospešný projekt charitatívneho alebo ekologického rázu, ktorý prinesie úžitok a skvalitnenie života nielen cieľovej skupine, ale celej komunite (lokalite, mestu a pod.).

Nadácia VÚB podporí zmysluplné, viditeľné a trvalo udržateľné projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít.

Nadácia VÚB podporí 24 komunitných projektov (3 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu je 5 000 .

Celkovo Nadácia VÚB prerozdelí spolu 120 000 €.

 

Tematické oblasti

1/  komunitno-filantropické projekty

Očakávame komunitné projekty s vysokým sociálnym dopadom najmä z týchto oblastí: 

 • komunitné projekty zamerané na zvýšenie kvality života seniorov
  • projekty pre aktívnych seniorov, ktorí hľadajú možnosti sebarealizácie a chcú byť prínosom pre spoločnosť,
  • projekty spájajúce komunity aktívnych seniorov formou prínosných voľnočasových aktivít, spoločenských a kultúrnych podujatí s priamym zapojením seniorov, ako aj aktivít, ktoré prispievajú k udržiavaniu telesného a mentálneho zdravia seniorov (napr.  verejnoprospešné aktivity v spolupráci s aktívnymi seniormi zamerané na skrášlenie či ochranu životného prostredia, aktivity podporujúce medzigeneračnú spoluprácu seniorov s ostatnými skupinami obyvateľov), 
  • projekty venované téme stareckej demencie a aktivity zamerané na prevenciu,
  • nekomerčné programy asistencie, služieb a priamej pomoci,
  • nekomerčná podpora a projekty denných centier a stacionárov, domovy seniorov,
  • inovatívne projekty inklúzie.   
 • komunitné projekty na tému násilie na ženách, senioroch a maloletých
  • azylové domy a centrá pomoci,
  • linka psychologickej alebo právnej pomoci obetiam násilia,
  • vzdelávanie a informovanosť v problematike, verejná advokácia témy, vzdelávacie projekty zamerané na prekonávanie stereotypov,
  • projekty slúžiace na rozvoj sebadôvery a samostatnosti pracovného zaradenia obetí,
  • projekty podpory maloletých, ktorí sa stali obeťami rodinného násilia (školská, psychologická a iná podpora),
  • projekty vzdelávania pracovníkov a dobrovoľníkov.
 • komunitné projekty na tému pomoci fyzicky a mentálne hendikepovaným spoluobčanom
  • lepší fyzický, sociálny, spoločenský, ekonomický a kultúrny prístup hendikepovaných osôb,
  • podpora rodín s hendikepovaným členom rodiny,
  • rehabilitačné a liečebné projekty/pobyty/organizácie,
  • podpora vzdelávania a pracovného zaradenia (aj chránené dielne),
  • rekreačné aktivity (napr. letné tábory pre hendikepované deti),
  • vzdelávanie odborných pracovníkov pracujúcich s hendikepovanými.
 • iniciatívy zamerané na marginalizované a sociálne vylúčené skupiny
  • útulky pre ľudí bez domova a jedálne pre chudobných,
  • linky pomoci,
  • projekty zamerané na sociálne a pracovné zaradenie,
  • projekty napomáhajúce účasti sociálne zraniteľných a marginalizovaných skupín na školskom a vzdelávacom procese.
 • oblasť kultúry a športu
  • umenie a šport ako inklúzia pre marginalizované skupiny, deti zo sociálne slabých rodín a hendikepovaných,
  • komunitné iniciatívy v danej oblasti a pre dané cieľové skupiny,
  • projekty zamerané na osoby v hmotnej núdzi, na zraniteľné osoby, deti zo sociálne slabších skupín a marginalizované skupiny.

2/ ochrana životného prostredia a prírodného dedičstva Slovenska

Očakávame komunitné projekty s ekologickou tematikou a zamerané na ochranu prírody, napríklad: 

 • dobrovoľnícke aktivity zamerané na čistenie a ochranu vodných tokov, stromov a lesov,
 • zelené oázy, komunitné ekozáhrady, vyhliadky – obnova a tvorba,
 • vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, chránené územia,
 • pozorovanie a ochrana zveri a vtáctva, včelárstvo,
 • náučné chodníky, zelené trasy,
 • projekty ekologicky zameraného komunitného podnikania.

Z hodnotiaceho procesu budú vylúčené, resp. „nemajú šancu na úspech“ nasledovné projekty:

 • stavba, prestavba a rekonštrukcia budov a priestorov,
 • komerčné projekty, aj keď majú vysoký sociálny dopad (napr. start-upy, co-workingy, sociálne podniky, franchisingové sociálne firmy, rozvoj značky a merchandisingové aktivity),
 • finančné zbierky a tzv. fundraisingové aktivity,
 • rôzne súťaže a ocenenia v nich,
 • tradičné promočné, turistické alebo komerčné podujatia (tzv. events), rôzne festivaly a pod.
 • tvorba a vydávanie diel ako sú knihy, filmy a hudba, aj keď je ich cieľom sociálna téma alebo sú realizované za účelom získať finančné prostriedky na riešenie sociálno-spoločenského problému.

Oprávnení žiadatelia:

 • miestne samosprávy,
 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkevné organizácie),
 • komunitné centrá,
 • školy, rodičovské združenia.

Z grantu nie je možné hradiť:

 • režijné náklady (dlhodobé prenájmy, energie; mzdové a komunikačné náklady nesúvisiace priamo s predloženým projektom a v čase jeho trvania),
 • cestovné náklady pracovníkov organizácie nesúvisiace priamo s predloženým projektom a v čase jeho trvania,
 • občerstvenie a pitný režim, ceny do rôznych súťaží,
 • náklady na medializáciu a reklamu projektu (vo výške viac ako 5% z celkového rozpočtu),
 • spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

Predloženie žiadosti o grant

Formulár žiadosti o grant nájdete na https://nadaciavub.egrant.sk/. Do elektronického formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho.

Uzávierka prijímania žiadostí je 31.10.2019 do 24:00. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne nebudú hodnotené.

Žiadosť o podporu musí obsahovať:
a) kompletne vyplnený formulár žiadosti o grant,
b) IČO, hlavičku z výpisu z účtu (resp. potvrdenie o vedení účtu),
c) 2-3 ilustračné fotografie k projektu a anotáciu – sprievodný motivačný text o projekte, ktoré budú zverejnené na hlasovacej webstránke v 2. kole výberu.

Registračné doklady žiadateľa (nadačnú listinu, zriaďovaciu listinu, štatút, príp. stanovy), nie je potrebné predkladať. Budú vyžiadané dodatočne len od úspešných žiadateľov – prijímateľov grantu.

Hodnotiaci proces

Hodnotenie projektov prebieha v 2 kolách.

 1. kolo

Hodnotiaca komisia zložená z expertov a ľudí s praktickými skúsenosťami z oblasti sociálnej práce a komunitného života posúdi predložené projekty na základe vopred stanovených kritérií, a následne odporučí do hlasovania 6 projektov z každého kraja (spolu 48 projektov).

 1. kolo

Na základe výsledkov prvého kola bude 48 projektov (spolu 8 krajov x 6 projektov) zaradených do hlasovania. 3 projekty z každého kraja, ktoré vo verejnom hlasovaní získajú najvyšší počet hlasov, dostanú od Nadácie VÚB grant do výšky 5 000 €. Spolu bude pridelených 24 grantov.

      Hlasovanie bude prebiehať 2. – 15. decembra

Hodnotiace kritériá

Šancu uspieť majú inovatívne, kvalitné projekty, ktorých realizácia bude mať skutočný prínos pre miestnu komunitu. Hodnotenie bude prebiehať na základe týchto kritérií:

 

Zverejnenie výsledkov hodnotenia

1.  Organizácie budú vyrozumené o výsledkoch prvého kola e-mailom. Výsledky budú zverejnené na webstránke www.nadaciavub.sk  15. novembra 2019. 

2.  Výsledky druhého kola (verejné hlasovanie) budú zverejnené na hlasovacej stránke www.komunitnegranty.sk a na webstránke www.nadaciavub.sk hneď po skončení hlasovania, t.j. 16.decembra 2019.

Proces poskytnutia grantu

Víťazi verejného hlasovania získajú od Nadácie VÚB finančné prostriedky na realizáciu projektov formou grantu. Projekty sa budú realizovať v roku 2020.

Grantové zmluvy medzi Nadáciou VÚB a vybranými subjektmi budú uzavreté po schválení výsledkov hlasovania Správnou radou nadácie. Grant bude poskytnutý v jednej splátke. Po ukončení projektov sú organizácie povinné predložiť záverečnú správu o realizácii projektu a riadne finančné vyúčtovanie grantu.

 

Ďalšie informácie o programe Komunitné granty nájdete na web stránke https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty/


29. 10. 2019

Výzva Zeleného vzdelávacieho fondu


Oznámenie o podpore - Zelený vzdelávací fond 3/2019

 

Poslaním Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) je podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike.

Oprávnení žiadatelia:

 • Občianske združenia,
 • Záujmové združenia právnických osôb,
 • Nadácie,
 • Neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním.

Podporované aktivity:

 • Výchovno-vzdelávacie projekty pre deti a mládež,
 • Výchovno-vzdelávacie projekty celoživotného vzdelávania pre dospelých a odbornú verejnosť,
 • Výchovno-vzdelávacie aktivity pre koordinátorov environmentálnej výchovy a iných pedagogických pracovníkov,
 • Podpora mládežníckych iniciatív.

 

www.zelenyvzdelavacifond.sk


29. 10. 2019

LEADER konferencia SMART vidiek


smart


7. 10. 2019

Cyklotúra Bicyklom z krásami Dolného Pohronia


Touto cestou Vás srdečne pozývame na cyklotúru, ktorá sa uskutoční dňa 5.októbra 2019 so začiatkom o 9.00 hod.

Zraz účastníkov bude vo Veľkých Ludinciach na hlavnom námestí.

Dĺžka trasy: 11 km

Trasa vedie cez les, a cez lokality Pipíske, Rétek a Homokos so zastávkou na oddycho pri rybníku.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle:

+421 36 77 37 121

Nezabudnite si doniesť so sebou povinnú výstroj!

 

 

Realizáciu projektu finančne podporoval Nitriansky samosprávny kraj.

nsk


2. 10. 2019

Stránka