Odporúčame

ubytnitra

Odporúčame navštíviť

Svet múzeí Dolného Pohronia

banner

mhmMilitary Historical Museum

Pohronský Ruskov

tájház szalkaSkanzen - Tájház SalkavadašTermálne kúpalisko Vadaš Štúrovo

Aktuálne počasie

dnes, utorok 9. 8. 2022
slabý dážď 28 °C 17 °C
streda 10. 8. takmer jasno 29/17 °C
štvrtok 11. 8. oblačno 27/15 °C
piatok 12. 8. slabý dážď 31/14 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie


 

Navigácia

Obsah

 

 

Stránka

Výzva č. 1/2020/NSK/DRP


„Miestna akčná skupina“

Dolnohronské rozvojové partnerstvo

vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE

projektových návrhov - žiadostí  o dotáciu

v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 2 Leader nsk

                                          

Kód výzvy: 1/2020/NSK/DRP

 

Miestna akčná skupina Dolnohronské rozvojové partnerstvo

 

 (ďalej len „MAS DRP“) vyhlasuje dňa 27.02.2020 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS DRP Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 2 LEADER NSK na rok 2020 v termíne od 27.02.2020 do 26.03.2020 pre opatrenia :

 

Opatrenie 1. Podpora základných služieb a rozvoja obcí na vidieku,

Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií,

 

Príjímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“)

bude od 18.03.2020 do 26.03.2020 v priestoroch kancelárie/sídla MAS DRP (SNP 2, Mestský úrad II.posch., 937 01 Želiezovce).

 

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi stanovenými vo Všeobecne záväznom nariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja v znení neskorších zmien a v príslušných ustanoveniach Programového manuálu 2 LEADER NSK.

 

Pokyny:

 • Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené výdavky, oprávnení žiadatelia, povinné výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov, rozsah pomoci, výška spolufinancovania a i.) je uvedená v aktuálnej verzii Programového manuálu 2 LEADER NSK (ďalej „PM 2“).

 

Žiadosť sa predkladá vo dvoch (2) vyhotoveniach (originál / kópia) v kancelárii / sídle MAS DRP (SNP 2, Mestský úrad II.posch., 937 01 Želiezovce).

 • Žiadosti je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve.
 • Žiadosť sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh.
 • Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá pre projekty uvedené v PM 2 a schválené Výkonným orgánom MAS DRP.
 • Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie neexistuje právny nárok na poskytnutie dotácie.
 • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť.

 

Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS DRP:

adresa: (SNP 2, Mestský úrad II.posch., 937 01 Želiezovce)

telefón:0908230010

e-mail: garam.volgye@gmail.com

 

Manažér MAS: Estera Juhászová

 

 

Prílohy:

Výzva č.1/2020/NSK/DRP

Formulár žiadosti o dotáciu 2020

Programový manuál NSK Nástroj 2

VZN č.10/2018

VZN č.3/2016

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie NSK 2020

Oprávnené aktivity

čestné vyhlásenie - dobrovoľná práca  - vzor

čestné vyhlásenie - pôsobenie v území MAS

 

 

V Želiezovciach, dňa 27.02.2020

 

Mgr. Attila Farkas v.r.

predseda o. z. DRP

 


27. 2. 2020

Výzva NSK na poskytnutie dotácie pre MAS na opatrenia1, 2, 3 na rok 2020 je vyhlásená


Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja – Opatrenia 1., 2., 3.

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 10/2018 (Úplné znenie) vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja – Opatrenia 1., 2., 3.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja žiadosť o poskytnutie dotácií na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja – Opatrenia 1., 2., 3. prostredníctvom elektronickej služby:

A.1.83 - Poskytovanie dotácie na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja – Opatrenia 1., 2., 3. https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a183-poskytovanie-dotacie-na-podporu-implementacie-strategii-clld-miestnych-akc 

Termín uzávierky predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií je 06.05.2020.

 

Úplne znenie výzvy:

https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/11389


7. 2. 2020

Komunitné granty - Nadácia VÚB


Grantový program Nadácie VÚB 

Ste aktívni a zároveň vnímaví k tým, ktorí potrebujú pomoc? Máte dobrý nápad na zlepšenie ich života vo vašej komunite?

Cítite zodpovednosť za životné prostredie a záleží vám na ochrane prírodného dedičstva?

Nadácia VÚB opätovne otvára grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt s dlhodobou víziou vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. 

Nadácia VÚB podporí komunitno-filantropické projektykomunitné projekty zamerané na ekológiu a životné prostredie.

 1. Komunitno-filantropické projekty
 • Projekty, ktoré prispejú k pozitívnym zmenám a motivujú ďalších členov komunity k pomoci druhým.
 • Projekty realizované ľuďmi z miestnych komunít a určené pre rôzne skupiny znevýhodnených ľudí s cieľom zlepšiť kvalitu ich života, zvýšiť šance na ich samostatnosť a plnohodnotné zapájanie do spoločenského diania.
 • Projekty ochotných a aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajný ťažký osud ľudí v ich okolí.
 • Projekty organizácií, ktoré sa angažujú v pomoci druhým.
   
 1.  Komunitné projekty na ochranu životného prostredia a prírodného dedičstva Slovenska
 • Projekty, ktoré pomáhajú zmierňovať dopad klimatických zmien na životné prostredie.
 • Projekty zamerané na ochranu a uchovávanie prírodných pamiatok, obnovu a revitalizáciu významných prírodných úkazov, biotopov, lokalít a vodných tokov.
 • Podpora vzdelávacích a osvetových aktivít inštitúcií a organizácií, ktoré sa venujú ochrane prírody a environmentalistike, s prepojením na prax/s integrovanou praktickou časťou.
 • Podpora aktivistov a dobrovoľníkov s aktívnym prístupom k ochrane a čisteniu prírody - nakoľko je situácia znečistenia prírody alarmujúca.
 • Podpora ekologicky zameraných spoločensko-prospešných projektov lokálnych organizácií, ktoré spadajú do oblasti komunitného podnikania.

Cieľom grantového programu je:

 • podporiť komunity a verejnoprospešné projekty s vysokým sociálnym a environmentálnym dopadom,
 • zamerané prioritne na 
  • seniorov, hendikepovaných, marginalizované skupiny a tému „násilie na ženách a maloletých“,
  • životné prostredie a ekológiu
 • podporiť občianske iniciatívy a aktívne zapájanie sa do riešenia problémov na miestnej úrovni,
 • podporiť pocit spoluúčasti na riešení problémov, ktoré sa nás navonok netýkajú,
 • zvýšiť citlivosť voči ľuďom, ktorí to v spoločnosti nemajú ľahké a zapojiť do riešenia problémov a realizácie projektov miestne komunity; podporiť projekty, ktoré prinášajú riešenia na skvalitnenie ich života,
 • podporiť verejnoprospešný projekt charitatívneho alebo ekologického rázu, ktorý prinesie úžitok a skvalitnenie života nielen cieľovej skupine, ale celej komunite (lokalite, mestu a pod.).

Nadácia VÚB podporí zmysluplné, viditeľné a trvalo udržateľné projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít.

Nadácia VÚB podporí 24 komunitných projektov (3 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu je 5 000 .

Celkovo Nadácia VÚB prerozdelí spolu 120 000 €.

 

Tematické oblasti

1/  komunitno-filantropické projekty

Očakávame komunitné projekty s vysokým sociálnym dopadom najmä z týchto oblastí: 

 • komunitné projekty zamerané na zvýšenie kvality života seniorov
  • projekty pre aktívnych seniorov, ktorí hľadajú možnosti sebarealizácie a chcú byť prínosom pre spoločnosť,
  • projekty spájajúce komunity aktívnych seniorov formou prínosných voľnočasových aktivít, spoločenských a kultúrnych podujatí s priamym zapojením seniorov, ako aj aktivít, ktoré prispievajú k udržiavaniu telesného a mentálneho zdravia seniorov (napr.  verejnoprospešné aktivity v spolupráci s aktívnymi seniormi zamerané na skrášlenie či ochranu životného prostredia, aktivity podporujúce medzigeneračnú spoluprácu seniorov s ostatnými skupinami obyvateľov), 
  • projekty venované téme stareckej demencie a aktivity zamerané na prevenciu,
  • nekomerčné programy asistencie, služieb a priamej pomoci,
  • nekomerčná podpora a projekty denných centier a stacionárov, domovy seniorov,
  • inovatívne projekty inklúzie.   
 • komunitné projekty na tému násilie na ženách, senioroch a maloletých
  • azylové domy a centrá pomoci,
  • linka psychologickej alebo právnej pomoci obetiam násilia,
  • vzdelávanie a informovanosť v problematike, verejná advokácia témy, vzdelávacie projekty zamerané na prekonávanie stereotypov,
  • projekty slúžiace na rozvoj sebadôvery a samostatnosti pracovného zaradenia obetí,
  • projekty podpory maloletých, ktorí sa stali obeťami rodinného násilia (školská, psychologická a iná podpora),
  • projekty vzdelávania pracovníkov a dobrovoľníkov.
 • komunitné projekty na tému pomoci fyzicky a mentálne hendikepovaným spoluobčanom
  • lepší fyzický, sociálny, spoločenský, ekonomický a kultúrny prístup hendikepovaných osôb,
  • podpora rodín s hendikepovaným členom rodiny,
  • rehabilitačné a liečebné projekty/pobyty/organizácie,
  • podpora vzdelávania a pracovného zaradenia (aj chránené dielne),
  • rekreačné aktivity (napr. letné tábory pre hendikepované deti),
  • vzdelávanie odborných pracovníkov pracujúcich s hendikepovanými.
 • iniciatívy zamerané na marginalizované a sociálne vylúčené skupiny
  • útulky pre ľudí bez domova a jedálne pre chudobných,
  • linky pomoci,
  • projekty zamerané na sociálne a pracovné zaradenie,
  • projekty napomáhajúce účasti sociálne zraniteľných a marginalizovaných skupín na školskom a vzdelávacom procese.
 • oblasť kultúry a športu
  • umenie a šport ako inklúzia pre marginalizované skupiny, deti zo sociálne slabých rodín a hendikepovaných,
  • komunitné iniciatívy v danej oblasti a pre dané cieľové skupiny,
  • projekty zamerané na osoby v hmotnej núdzi, na zraniteľné osoby, deti zo sociálne slabších skupín a marginalizované skupiny.

2/ ochrana životného prostredia a prírodného dedičstva Slovenska

Očakávame komunitné projekty s ekologickou tematikou a zamerané na ochranu prírody, napríklad: 

 • dobrovoľnícke aktivity zamerané na čistenie a ochranu vodných tokov, stromov a lesov,
 • zelené oázy, komunitné ekozáhrady, vyhliadky – obnova a tvorba,
 • vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, chránené územia,
 • pozorovanie a ochrana zveri a vtáctva, včelárstvo,
 • náučné chodníky, zelené trasy,
 • projekty ekologicky zameraného komunitného podnikania.

Z hodnotiaceho procesu budú vylúčené, resp. „nemajú šancu na úspech“ nasledovné projekty:

 • stavba, prestavba a rekonštrukcia budov a priestorov,
 • komerčné projekty, aj keď majú vysoký sociálny dopad (napr. start-upy, co-workingy, sociálne podniky, franchisingové sociálne firmy, rozvoj značky a merchandisingové aktivity),
 • finančné zbierky a tzv. fundraisingové aktivity,
 • rôzne súťaže a ocenenia v nich,
 • tradičné promočné, turistické alebo komerčné podujatia (tzv. events), rôzne festivaly a pod.
 • tvorba a vydávanie diel ako sú knihy, filmy a hudba, aj keď je ich cieľom sociálna téma alebo sú realizované za účelom získať finančné prostriedky na riešenie sociálno-spoločenského problému.

Oprávnení žiadatelia:

 • miestne samosprávy,
 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkevné organizácie),
 • komunitné centrá,
 • školy, rodičovské združenia.

Z grantu nie je možné hradiť:

 • režijné náklady (dlhodobé prenájmy, energie; mzdové a komunikačné náklady nesúvisiace priamo s predloženým projektom a v čase jeho trvania),
 • cestovné náklady pracovníkov organizácie nesúvisiace priamo s predloženým projektom a v čase jeho trvania,
 • občerstvenie a pitný režim, ceny do rôznych súťaží,
 • náklady na medializáciu a reklamu projektu (vo výške viac ako 5% z celkového rozpočtu),
 • spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

Predloženie žiadosti o grant

Formulár žiadosti o grant nájdete na https://nadaciavub.egrant.sk/. Do elektronického formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho.

Uzávierka prijímania žiadostí je 31.10.2019 do 24:00. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne nebudú hodnotené.

Žiadosť o podporu musí obsahovať:
a) kompletne vyplnený formulár žiadosti o grant,
b) IČO, hlavičku z výpisu z účtu (resp. potvrdenie o vedení účtu),
c) 2-3 ilustračné fotografie k projektu a anotáciu – sprievodný motivačný text o projekte, ktoré budú zverejnené na hlasovacej webstránke v 2. kole výberu.

Registračné doklady žiadateľa (nadačnú listinu, zriaďovaciu listinu, štatút, príp. stanovy), nie je potrebné predkladať. Budú vyžiadané dodatočne len od úspešných žiadateľov – prijímateľov grantu.

Hodnotiaci proces

Hodnotenie projektov prebieha v 2 kolách.

 1. kolo

Hodnotiaca komisia zložená z expertov a ľudí s praktickými skúsenosťami z oblasti sociálnej práce a komunitného života posúdi predložené projekty na základe vopred stanovených kritérií, a následne odporučí do hlasovania 6 projektov z každého kraja (spolu 48 projektov).

 1. kolo

Na základe výsledkov prvého kola bude 48 projektov (spolu 8 krajov x 6 projektov) zaradených do hlasovania. 3 projekty z každého kraja, ktoré vo verejnom hlasovaní získajú najvyšší počet hlasov, dostanú od Nadácie VÚB grant do výšky 5 000 €. Spolu bude pridelených 24 grantov.

      Hlasovanie bude prebiehať 2. – 15. decembra

Hodnotiace kritériá

Šancu uspieť majú inovatívne, kvalitné projekty, ktorých realizácia bude mať skutočný prínos pre miestnu komunitu. Hodnotenie bude prebiehať na základe týchto kritérií:

 

Zverejnenie výsledkov hodnotenia

1.  Organizácie budú vyrozumené o výsledkoch prvého kola e-mailom. Výsledky budú zverejnené na webstránke www.nadaciavub.sk  15. novembra 2019. 

2.  Výsledky druhého kola (verejné hlasovanie) budú zverejnené na hlasovacej stránke www.komunitnegranty.sk a na webstránke www.nadaciavub.sk hneď po skončení hlasovania, t.j. 16.decembra 2019.

Proces poskytnutia grantu

Víťazi verejného hlasovania získajú od Nadácie VÚB finančné prostriedky na realizáciu projektov formou grantu. Projekty sa budú realizovať v roku 2020.

Grantové zmluvy medzi Nadáciou VÚB a vybranými subjektmi budú uzavreté po schválení výsledkov hlasovania Správnou radou nadácie. Grant bude poskytnutý v jednej splátke. Po ukončení projektov sú organizácie povinné predložiť záverečnú správu o realizácii projektu a riadne finančné vyúčtovanie grantu.

 

Ďalšie informácie o programe Komunitné granty nájdete na web stránke https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty/


29. 10. 2019

Výzva Zeleného vzdelávacieho fondu


Oznámenie o podpore - Zelený vzdelávací fond 3/2019

 

Poslaním Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) je podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike.

Oprávnení žiadatelia:

 • Občianske združenia,
 • Záujmové združenia právnických osôb,
 • Nadácie,
 • Neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním.

Podporované aktivity:

 • Výchovno-vzdelávacie projekty pre deti a mládež,
 • Výchovno-vzdelávacie projekty celoživotného vzdelávania pre dospelých a odbornú verejnosť,
 • Výchovno-vzdelávacie aktivity pre koordinátorov environmentálnej výchovy a iných pedagogických pracovníkov,
 • Podpora mládežníckych iniciatív.

 

www.zelenyvzdelavacifond.sk


29. 10. 2019

LEADER konferencia SMART vidiek


smart


7. 10. 2019

Cyklotúra Bicyklom z krásami Dolného Pohronia


Touto cestou Vás srdečne pozývame na cyklotúru, ktorá sa uskutoční dňa 5.októbra 2019 so začiatkom o 9.00 hod.

Zraz účastníkov bude vo Veľkých Ludinciach na hlavnom námestí.

Dĺžka trasy: 11 km

Trasa vedie cez les, a cez lokality Pipíske, Rétek a Homokos so zastávkou na oddycho pri rybníku.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle:

+421 36 77 37 121

Nezabudnite si doniesť so sebou povinnú výstroj!

 

 

Realizáciu projektu finančne podporoval Nitriansky samosprávny kraj.

nsk


2. 10. 2019

Grantový program Nadácie Orange: e-Školy pre budúcnosť 2019/2020


Už po 6. raz ponúka grantový program e-Školy pre budúcnosť príležitosť základným a stredným školám ako aj neziskovým organizáciám podporiť ich inovatívne nápady rozvíjajúce vzdelávanie v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v každodennej praxi.

Tento ročník sa opäť tematicky zameriava na získavanie zručností v práci s digitálnymi technológiami prostredníctvom programovania a rozvoja informatického myslenia; mediálnej výchovy a kritickej práce s mediálnym obsahom; a tiež ich zodpovedného a bezpečného využívania.

Vyhlásenie programu:

9. 9. 2019

Uzávierka programu:

9. 10. 2019

Spolu rozdelíme:

50 000 EUR

Výzva tak reaguje na aktuálne trendy v rozvoji digitálnych technológií, ktoré ovplyvňujú psychický vývin a správanie detí a mladých ľudí a potrebu zabezpečiť súčasným žiakom možnosti získať potrebné zručnosti a skúsenosti nevyhnutné pre vyvíjajúce sa spoločenské a pracovné prostredie 21. storočia.  
 
Cieľom grantového programu e-Školy pre budúcnosť je podporiť projekty základných škôl, stredných škôlmimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a spolupracujúcich so školami, ktorých zámerom je rozvíjať adaptáciu vzdelávacieho systému na súčasné podmienky digitálnej doby.

PRIMÁRNE CIEĽOVÉ SKUPINY A TEMATICKÉ ZAMERANIE PROGRAMU
 
Vzdelávanie žiakov a študentov základných a stredných škôl v oblastiach:
 
 • Zodpovedného a bezpečného používanie digitálnych technológií – podporíme projekty, ktoré žiakov a študentov nielen upozornia na možné riziká súvisiace s používaním digitálnych technológií, či priblížia základné etické princípy práce s nimi, ale aj aktívne zapoja cieľovú skupinu do procesu poznávania a získavania zručností. Radi podporíme projekty reagujúce na aktuálne problémy a rozvoj kritického myslenia napr. v oblasti kyberšikany, ochrany osobných údajov, rozumného využívania sociálnych sietí, internetu, bezpečného používania mobilných telefónov a podobne.
 • Programovania a informatického myslenia – podporíme projekty, ktoré rozvíjajú informatické myslenie a technické zručnosti žiakov a študentov; projekty, v rámci ktorých si nielen rozvíjajú logické a abstraktné myslenie, ale učia sa aj účinne spolupracovať v tíme pri posudzovaní a aktívnom riešení problémových situácií; projekty vnášajúce do vzdelávania kreatívne postupy a praktické zážitky.
 • Mediálnej výchovy a rozvoja kritického myslenia – podporíme projekty, ktoré rozvíjajú kritické myslenie a argumentáciu žiakov a študentov, projekty, ktoré motivujú cieľovú skupinu pracovať s rôznymi informačnými zdrojmi, podporujú ich spôsobilosť prijímať, analyzovať a interpretovať mediálne obsahy a aktívne sa zúčastňovať procesu mediálnej komunikácie. Hľadáme projekty, v ktorých nebude cieľová skupina len „konzumentom“ informácií, ale predovšetkým pôjde o formovanie aktívnych zručností v oblasti spracovania informácií získaných z digitálnych zdrojov, kreatívnej tvorby vlastných mediálnych obsahov, ich prezentovania s možnosťou prepojenia s prácou s digitálnymi technológiami.
 
Rozvoj a podpora digitálnej gramotnosti pedagógov
 
Grantový program venuje špeciálnu pozornosť pedagogickým pracovníkom, rozvoju a podpore ich kompetencií, zručností a skúseností s digitálnymi technológiami, ich aktívnym využívaním vo vyučovacom procese s dôrazom na medzipredmetovú spoluprácu či vzájomnú spoluprácu viacerých škôl.
 
Projekty zamerané na vzdelávanie pedagógov by sa mali orientovať na:
 • Formálne a neformálne vzdelávanie pre pedagógov – realizácia kurzov, workshopov, konferencií pre učiteľov základných a stredných škôl, organizovanie vzdelávacích podujatí s cieľom výmeny a šírenia informácií vo vyššie popísaných tematických oblastiach medzi učiteľmi, vytváranie priestoru pre vyjadrenie ich názorov, spoločnú tvorbu programov, zdieľanie skúseností a pod. v témach grantového programu, s následným cieľom aplikovateľnosti získaných poznatkov do vyučovacieho procesu.
 • Rôzne inovatívne metódy a formy výučby – vzdelávanie pedagógov v oblasti originálnych spôsobov priblíženia učiva na tému využívania digitálnych technológií a rozvoja informatického myslenia, získavanie digitálnych zručností a ich implementáciu do vzdelávacieho procesu; nové spôsoby práce s dynamikou triedy a aktívneho zapájania žiakov do procesu poznávania; vytváranie a využívanie inovatívnych metodík, nástrojov a pomôcok s cieľom rozvoja kritického a kreatívneho myslenia žiakov a študentov pri práci s digitálnymi technológiami.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU
 
Pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných základných škôl, špeciálnych základných škôl a všetkých typov stredných škôl. Grantový program nie je určený pre základné umelecké školy. Povinnou prílohou predloženého projektu je súhlas riaditeľa školy s jeho realizáciou.
 
Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s jednou alebo viacerými základnými či strednými školami na Slovensku – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy.
 
Do grantového programu je možné predložiť iba jeden projekt. Finančnú podporu na jeden projekt nebude možné kumulovať predložením projektu dvoma rôznymi subjektmi, t. j. identický projekt predložený školou, a zároveň mimovládnou organizáciou, nebude môcť získať finančnú podporu dvakrát.
 

FINANČNÉ PROSTRIEDKY

Na podporu najkvalitnejších projektov aktívnych pedagógov a mimovládnych organizácií napĺňajúcich kritériá grantovej výzvy bude v rámci programu prerozdelená celková suma 50 000 EUR. Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné žiadať čiastku maximálne 1 500 EUR. Na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole zameraný na spoluprácu škôl a pedagógov s ich aktívnym zapojením sa do projektových aktivít či na rozširovanie inovatívnych metód vo výučbe, je možné žiadať finančnú podporu vo výške maximálne 3 000 EUR.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Grantový program sa otvára 9. septembra 2019.

Uzávierka prijímania projektov je 9. októbra 2019, do tohto dátumu do 23:59 hod. musia byť projekty vo finálnej podobe elektronicky odoslané cez online systém e-grant.

Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené po 29. októbri 2019 na webstránke Nadácie Orange, zároveň budú všetci žiadatelia informovaní o výsledku e-mailom.

Ak na realizáciu projektu bude potrebná účasť odborníkov na tému ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií, odporúčame využiť možnosť bezplatných workshopov vedených odborným tímom. Viac informácií a možnosť prihlásenia nájdete TU. 

Konzultácia projektu nie je povinná, odporúčame vám však pozorne si prečítať výzvu grantového programu.

Tešíme sa na vaše nápady.

https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje/otvarame-grantovy-program-e-skoly-pre-buducnost-2019-2020


17. 9. 2019

Výnimočné školy - grantový program nadácie ZSE


Chceme prispievať k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Podporíme učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a chcú byť inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov.

Výnimočné školy

Kvalitné vzdelávanie vnímame ako nástroj, ktorý nám umožňuje rozhodovať sa zodpovedne. Dobrou správou je, že malé zmeny, ktoré prinášajú kvalitu vo vzdelávaní sa dejú už dnes. Rozhodli sme sa tieto zmeny podporiť a vyhlasujeme nový grantový program, ktorý podporí učiteľov základných a stredných škôl s inovatívnym prístupom na celom Slovensku.

Program Výnimočné školy je určený pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl na celom Slovensku, ktorí napriek prekážkam nestratili odhodlanie učiť inak a byť inšpiráciou pre svojich žiakov a kolegov.

Cielom programu je:

 • zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
 • podpora iniciatívnych učiteľov s inovatívnym prístupom
 • pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu učiteľov

Na podporu jedného projektu je možné získať podporu až do výšky 3 000 eur. Nadácia ZSE v programe prerozdelí celkovú sumu 50 000 eur.

Žiadatelia o finančný príspevok sa môžu do programu zapojiť zaregistrovaním a vyplnením online formulára do termínu uzávierky 10. októbra 2019.


17. 9. 2019

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku


Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku v znení neskorších zmien vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku na rok 2020.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na odbor cestovného ruchu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja žiadosť o poskytnutie dotácií na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku na rok 2020 prostredníctvom elektronickej služby:

A.1.77 - poskytnutie dotácie na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a177-poskytnutie-dotacie-na-podporu-certifikovanych-ubytovacich-zariadeni

Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku v znení neskorších zmienMetodického pokynu, ktoré sú zverejnené spolu s formulárom žiadosti na vyššie uvedenom prepojení.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne alebo telefonicky na oddelení cestovného ruchu Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), telefónne  číslo 037/69 259 65.

Formulár žiadosti je potrebné doručiť do 15.10.2019.
Rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti.

Vážení žiadatelia, odporúčame Vám, aby ste si pred samotným vypĺňaním formulára žiadosti o dotáciu skontrolovali platnosť Vašich eID certifikátov tak, aby ste mohli žiadosť o dotáciu platne podpísať. Bližšie informácie nájdete na portáli slovensko.sk:

https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_prakticke-informacie-suvisiace


3. 9. 2019

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu


Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu v znení neskorších zmien vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2020.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na odbor cestovného ruchu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja žiadosť o poskytnutie dotácií na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2020 prostredníctvom elektronickej služby:

A.1.76 - poskytnutie dotácie na podporu cestovného ruchu https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a176-poskytnutie-dotacie-na-podporu-cestovneho-ruchu

Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu v znení neskorších zmienMetodického pokynu, ktoré sú zverejnené spolu s formulárom žiadosti na vyššie uvedenom prepojení.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne alebo telefonicky na oddelení cestovného ruchu Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), telefónne  číslo 037/69 259 65.

Formulár žiadosti je potrebné doručiť do 15.10.2019.
Rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti.

Vážení žiadatelia, odporúčame Vám, aby ste si pred samotným vypĺňaním formulára žiadosti o dotáciu skontrolovali platnosť Vašich eID certifikátov tak, aby ste mohli žiadosť o dotáciu platne podpísať. Bližšie informácie nájdete na portáli slovensko.sk:

https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_prakticke-informacie-suvisiace


3. 9. 2019

Stránka