Navigácia

Obsah

„Miestna akčná skupina“

Dolnohronské rozvojové partnerstvo

vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE CLLD

(t. j. MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU)

PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Kód výzvy: 1/2017/NSK/DRP

Miestna akčná skupina Dolnohronské rozvojové partnerstvo

 (ďalej len „MAS DRP“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Stratégie CLLD (Nástroj 2 LEADER NSK) vyhlasuje dňa 15.05.2017 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu združenia Dolnohronské rozvojové partnerstvo výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2017 (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne:

v termíne od 15.05.2017 do 09.06.2017 pre opatrenia :

1. Obnova obcí

2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií,

Príjímanie ŽoNFP bude od 05.06.2017 do 09.06.2017 v priestoroch kancelárie / sídla MAS (Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, 2. posch., č.d.38)

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 889/2017/OSČ medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS Dolnohronské rozvojové partnerstvo v celkovej sume 38 036,43 EUR pre túto výzvu.

Tab. Finančný plán pre rok 2017: Viď. pdf formát výzvy

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia výberové kritéria na výber projektov schválené Výkonným orgánom MAS DRP dňa 06.03.2017 a sú zverejnené na internetovej stránke MAS http://www.drp.sk.  

Pokyny:

  • Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené výdavky, oprávnení žiadatelia, povinné výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov, rozsah pomoci, výška spolufinancovania a pod.) sú uvedené v aktuálnej verzii Usmernenia 2 LEADER NSK,
  • ŽoNFP sa predkladá osobne vo dvoch vyhotoveniach (originál) v kancelárii / sídle MAS (Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, 2. posch., č.d.38, e-mailová adresa: manazer@drp.sk). ŽoNFP je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve pre príslušné opatrenie.
  • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) predkladá len jednu žiadosť ročne.
  • ŽoNFP sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh projektu.
  • Žiadateľ je povinný splniť všetky povinné výberové kritériá stanovené pre uvedené opatrenie tak je to uvedené vo vyššie uvedených dokumentoch.
  • Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
  • Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z dotácie NSK pre podporu Stratégie CLLD neexistuje právny nárok na poskytnutie NFP.
  • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS DRP, adresa: Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, 2. posch., č.d.38., telefón: 0905/164 423 e-mail: manazer@drp.sk,
  • Poverený pracovník MAS (manažér MAS): Ing. Margaréta Szabóová

Prílohy:

 

V Želiezovciach, dňa 15.5.2017

 

 

Ing. Marián Kotora v.r.
predseda o. z.

MAS Dolnohronské rozvojové partnerstvo