Navigácia

Obsah

V rámci výzvy č.1/2017/NSK/DRP bolo prijatých 13 žiadostí o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK 2017.

Celková výška žiadanej dotácie: 37 514,09 Eur

Výška povinného spolufinancovania: 1 578,36 Eur

Celkové oprávnené výdavky: 39 092,45 Eur

 

Zoznam prijatých Žiadostí o NFP z dotácie NSK 2017