Odporúčame

ubytnitra

Odporúčame navštíviť

Svet múzeí Dolného Pohronia

banner

mhmMilitary Historical Museum

Pohronský Ruskov

tájház szalkaSkanzen - Tájház SalkavadašTermálne kúpalisko Vadaš Štúrovo

Aktuálne počasie

dnes, utorok 10. 12. 2019
6 °C 0 °C
streda 11. 12. 3/-2 °C
štvrtok 12. 12. 1/-2 °C
piatok 13. 12. 2/-1 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie


 

Navigácia

Obsah

Stránka

Oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy


OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo touto cestou oznamuje verejnosti, že Zmluva o poskytnutí dotácie medzi NSK a MAS v rámci Nástroja 2 LEADER NSK pre rok 2019 bola predsedom NSK podpísaná 10. júla 2019 a účinnosť nadobudla dňa 13. júla 2019.

 

Zmluva NSK_DRP 2019


21. 7. 2019

Oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy na podporu kultúry


Oznamujeme verejnosti, že dňa 16.7.2019 nedobudla účinnosť Zmluva č.275/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry, uzatvorená medzi Nitrianskym samosprávnym krajom ako poskytovateľom dotácie a OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo na realizáciu projektu: Spievajúce Dolné Pohronie - Daloló Alsó-Garam mente.


16. 7. 2019

Výzva zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2019-1


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. júna 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2019-1.

Vyhlásená dňa - 26. júna 2019

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 9. septembra 2019

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 11. novembra 2019

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 716 kB)

Prílohy k výzve:

 

http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-dobudovania-zakladnej-technickej-infrastruktury-oplz-po6-sc611-2019-1


11. 7. 2019

Oznam


Oznamujeme Vám, že predkladanie žiadostí o refundáciu nebude možné v dňoch 12.7.-19.7.2019 a v dňoch 9.8.-16.8.2019, kancelária DRP nebude otvorená.


10. 7. 2019

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie významných osobností Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2019


 

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia NSK č. 7/2013 o udeľovaní ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja, vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIE VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA za rok 2019

Kandidát na ocenenie musí byť významnou osobnosťou a všeobecne rešpektovanou autoritou, ktorá má výrazný a dlhodobý podiel na rozvoji a pozitívnej prezentácii NSK.

Nitriansky samosprávny kraj udeľuje tieto ocenenia: Cena NSK, Pamätná plaketa predsedu NSK, Pamätný list predsedu NSK, Ďakovný list predsedu NSK a Čestná pocta predsedu NSK.

Návrhy na udelenie ocenenia musia spĺňať podmienky stanovené vo VZN NSK č. 7/2013 o udeľovaní ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja a ich prílohou musí byť vyplnený a podpísaný formulár, ktorý je súčasťou tohto VZN. Návrh musí obsahovať meno a priezvisko navrhovanej osoby, charakteristiku jej zásluh, odôvodnenie predloženého návrhu a súhlas navrhovaného s nomináciou. Takto spracované návrhy sa predkladajú na odbor kultúry a športu Úradu NSK  do 31. decembra 2019.

Bez úplne vyplnenej prílohy návrh nemôže byť akceptovaný.

VZN NSK č. 7/2013 spolu s formulárom návrhu na ocenenia NSK sú uverejnené na internetovej stránke www.unsk.sk, podstránka Verejné informácie. Otázky spojené s prípravou a podávaním návrhov je možné konzultovať osobne na oddelení kultúry odboru kultúry a športu Úradu NSK, ktoré sídli na Kupeckej ul. č. 3. Kontaktná osoba PhDr. Miloš Bača, e-mailová adresa: milos.baca@unsk.sk alebo telefonicky na čísle: 037/69 259 71, prípadne 037/69 259 70, 69 259 72.

Poštová adresa pre zasielanie návrhov na ocenenie: Odbor kultúry a športu Úradu NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra. Obálku označiť: NÁVRHY NA CENU NSK.

Príloha:

Formulár návrhu na ocenenia Nitrianskeho samosprávneho kraja

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/11066


8. 7. 2019

Pokyny k realizácii a vyúčtovaniu projektov LEADER NSK 2019


Pár metodických pokynov k realizácii a vyúčtovaniu projektov LEADER NSK realizovaných v roku 2019, ktoré sú uvedené v Programovom manuáli 2.

-       V rámci realizácie projektu je konečný užívateľ pri zákazkách s predpokladanou hodnotou nad 3 320,-EUR s DPH povinný uzatvárať zmluvy s dodávateľmi tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle platných právnych predpisov SR.

-       Konečný užívateľ je povinný uhrádzať všetky faktúry výlučne bezhotovostne,

- Konečný užívateľ musí kompletne zrealizovať celý projekt a uhradiť všetky výdavky súvisiace s projektom z vlastných zdrojov, vrátane povinného spolufinancovania.

- Po zrealizovaní projektu pošle mailom alebo telefonicky avízo manažérovi MAS o ukončení realizácie projektu.

- Konečný užívateľ následne podpíše zmluvu o poskytnutí dotácie / NFP s MAS, po nadobudnutí jej účinnosti predloží manažérovi MAS vyúčtovanie skutočne vynaložených výdavkov (Príloha č. 5 PM 2 Podporná dokumentácia a náležitosti ročného zúčtovania dotácie), preukáže presnú výšku spolufinancovania projektu, odovzdá vyplnený formulár monitorovacích indikátorov (viď. príloha k tomuto mailu) a požiada MAS o refundáciu oprávnených výdavkov v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie / NFP.

- Následne, na základe uskutočnenej AFK a finančnej kontroly na mieste zo strany MAS bude konečnému užívateľovi poskytnutá dotácia NSK v percentuálnom pomere z celkových oprávnených výdavkov projektu stanovenom v zmluve.


Ročné zúčtovanie - potrebné dokumenty

Formulár monitorovacích indikátorov

Programový manuál 2


8. 7. 2019

Vzor informačnej tabule LEADER NSK


Po ukončení realizácie projektu je Konečný prijímateľ dotácie povinný zabezpečiť publicitu projektu a to formou umiestnenia informačnej tabule veľkosti A4 podľa priloženého vzoru na miesto realizácie projektu.

Dizajn manual NSK

Vzor info tabuľa NSK 4A

A4 vzor


8. 7. 2019

Dotazník - Monitoring stratégie rozvoja vidieka NSK za rok 2018


Oddelenie prípravy a realizácie programov regionálneho rozvoja Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja  Vás dovoľuje požiadať o spoluprácu pri monitoringu a vyhodnotení Stratégie rozvoja vidieka NSK na rok 2016 – 2022 za rok 2018.

Horníková, Marta Marta.Hornikova@unsk.sk

2. 7. 2019 10:16 (pred 1 dňom)
 
   
komu: kozakova@cedronnitrava.sk, kancelaria@cedronnitrava.sk, externy.poradca@gmail.com, primator@surany.sk, agnesa.gubisova@gmail.com, info@velketurovce.sk, zdruzenie@hont-poiplie.eu, jpeter666@gmail.com, masdolnyzitnyostrov@gmail.com, director@rrakn.sk, secretary@rrakn.sk, mikroregionhurbanovo@gmail.com, sekretariat@svatypeter.eu, kontakt@mikroregionhurbanovo.sk, klaudia.pinkeova@svaty-peter.dcom.sk, mozdikova@rra-nitra.sk, rad@velkelovce.sk, manager@masdolnepovazie.sk, proexting@gmail.com, jana.bielikova@sotdum.eu, joja.paulovic@sotdum.eu, katarina.ondrusova@sotdum.eu, starosta@tesare.sk, zalaba@atlas.sk, ja, szabo.margareta.24@gmail.com, vo.mol.to@gmail.com, manager.zibrica@gmail.com, starostka@stitare.sk, slizikova.monika@gmail.com, lubomir.lorincz@santovka.sk, katarina.sumerakova@tekov-hont.sk, predseda@tekov-hont.sk, starosta@rumanova.sk, tomas.lencses@centrum.sk, vitis.mas@gmail.com, info@mrsvornost.sk, gerhatova@wmx.sk, svornost@stonline.sk, predseda@radosinka.sk, info@radosinka.sk, manager@radosinka.sk, starosta@bojna.sk, lubos.kolarik@gmail.com, obec.golianovo@gmail.com, manazer@dolnanitra.sk, profipolno@profipolno.sk, tribecsko@gmail.com, starosta@topolcianky.sk, dvoryokolie@stonline.sk, angelika.pukanecova@masdvoryaokolie.sk, starosta@dvory.sk, lucia.bencova@masdvoryaokolie.sk, kozolka.tomas@gmail.com, oz.pozitaviesirocina@gmail.com, ou-velkevozokony@slovanet.sk, tatiana.partlova@gmail.com, Viera
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobrý deň,

touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri monitoringu a vyhodnotení Stratégie rozvoja vidieka NSK na rok 2016 – 2022 za rok 2018, jeho distribúciu v rámci svojej pôsobnosti.

Ďakujeme za spoluprácu

 

Pekný deň

 

 

Mgr. Marta Horníková

odborný referent

oddelenie prípravy a realizácie programov regionálneho rozvoja

------------------------------------------------------------

 

 

Vážení respondenti, aktéri rozvoja vidieka,

 

obraciame sa na vás s prosbou o vyplnenie dotazníka za rok 2018, ktorý bude nápomocný pri monitoringu a vyhodnotení Stratégie rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022. Cieľom monitorovania je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v Stratégii rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022.

 

Vaše odpovede budú dôležitými a nevyhnutnými podkladmi pre smerovanie ďalšieho rozvoja vidieka v Nitrianskom kraji.

 

Elektronický formulár dotazníka je dostupný po kliknutí na tento odkaz: 

https://docs.google.com/forms/d/1VVHD1o2TuR443HTaa9viGjSnVi3dIY3Wgj6TPLbh3FI/edit  

 

Dotazník prosím vyplňte najneskôr do 31. júla 2019.

 

Vopred Vám ďakujeme za čas strávený pri vyplňovaní tohto dotazníka.

 

Mgr. Ján Veteráni

vedúci odboru strategických činností


 

3. 7. 2019

Výzvy programu Európa pre občanov otvorené do 2. septembra 2019


Otvorené výzvy na predkladanie projektov!

 

Agentúra EACEA zverejnila výzvy na podávanie projektov v nasledujúcich opatreniach: Družobné mestá, Siete medzi mestami, Projekty občianskej spoločnosti.

Uzávierka pre všetky 3 opatrenia je 2. septembra 201912:00 hod. na obed.

Podrobné podmienky pre jednotlivé opatrenia nájdete v


19. 6. 2019

Spievajúce Dolné Pohronie - Daloló Alsó-Garam mente


V dňoch 14-16. júna 2019 mali možnosť v rámci projektu "Spievajúce Dolné Pohronie - Daloló Alsó-Garam mente" vystupovať a predstaviť sa aj malé, amatérske súbory, spevácke zbory, rozprávači svojim krátkym programom v priestoroch želiezovského parku Esterházyovcov, kde sa konal 53. ročník Celoslovenského ľudovo-umeleckého festivalu.  Účasť našich folkloristov, ktorí dostali možnosť vystupovať na malom pódiu a v areáli parku počas festivalu v prestávkach finančne podporoval Nitriansky samosprávny kraj.

Táto možnosť a podpora znamenala pre amatérov veľkú možnosť, nakoľko počet návštevníkov festivalu je nad tisíc, vystupuje množstvo profesionálnych súborov,  vďaka čomu aj malí získali skúsenosti, poznatky, nadviazali kontakty a stali sa známymi. Napomáhalo to rozvoju miestnych talentov, prinášalo možnosť vystúpenia v inom než obecnom prostredí.

Pre miesnych malých remeselníkov vďaka podpore NSK naskytla možnosť predstaviť sa v priestoroch parku počas festivalu, čo výrazne prispelo k ich odbornému rastu, k nadviazaniu kontaktov a otvorilo pre nich cestu na ďalšie jarmoky.

 

Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

nsk


17. 6. 2019

Stránka