Odporúčame

ubytnitra

Odporúčame navštíviť

Svet múzeí Dolného Pohronia

banner

mhmMilitary Historical Museum

Pohronský Ruskov

tájház szalkaSkanzen - Tájház SalkavadašTermálne kúpalisko Vadaš Štúrovo

Aktuálne počasie

dnes, utorok 15. 10. 2019
22 °C 12 °C
streda 16. 10. 17/10 °C
štvrtok 17. 10. 20/9 °C
piatok 18. 10. 21/12 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie


 

Navigácia

Obsah

Stránka

Výzva zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2019-1


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. júna 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2019-1.

Vyhlásená dňa - 26. júna 2019

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 9. septembra 2019

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 11. novembra 2019

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 716 kB)

Prílohy k výzve:

 

http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-dobudovania-zakladnej-technickej-infrastruktury-oplz-po6-sc611-2019-1


11. 7. 2019

Oznam


Oznamujeme Vám, že predkladanie žiadostí o refundáciu nebude možné v dňoch 12.7.-19.7.2019 a v dňoch 9.8.-16.8.2019, kancelária DRP nebude otvorená.


10. 7. 2019

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie významných osobností Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2019


 

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia NSK č. 7/2013 o udeľovaní ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja, vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIE VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA za rok 2019

Kandidát na ocenenie musí byť významnou osobnosťou a všeobecne rešpektovanou autoritou, ktorá má výrazný a dlhodobý podiel na rozvoji a pozitívnej prezentácii NSK.

Nitriansky samosprávny kraj udeľuje tieto ocenenia: Cena NSK, Pamätná plaketa predsedu NSK, Pamätný list predsedu NSK, Ďakovný list predsedu NSK a Čestná pocta predsedu NSK.

Návrhy na udelenie ocenenia musia spĺňať podmienky stanovené vo VZN NSK č. 7/2013 o udeľovaní ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja a ich prílohou musí byť vyplnený a podpísaný formulár, ktorý je súčasťou tohto VZN. Návrh musí obsahovať meno a priezvisko navrhovanej osoby, charakteristiku jej zásluh, odôvodnenie predloženého návrhu a súhlas navrhovaného s nomináciou. Takto spracované návrhy sa predkladajú na odbor kultúry a športu Úradu NSK  do 31. decembra 2019.

Bez úplne vyplnenej prílohy návrh nemôže byť akceptovaný.

VZN NSK č. 7/2013 spolu s formulárom návrhu na ocenenia NSK sú uverejnené na internetovej stránke www.unsk.sk, podstránka Verejné informácie. Otázky spojené s prípravou a podávaním návrhov je možné konzultovať osobne na oddelení kultúry odboru kultúry a športu Úradu NSK, ktoré sídli na Kupeckej ul. č. 3. Kontaktná osoba PhDr. Miloš Bača, e-mailová adresa: milos.baca@unsk.sk alebo telefonicky na čísle: 037/69 259 71, prípadne 037/69 259 70, 69 259 72.

Poštová adresa pre zasielanie návrhov na ocenenie: Odbor kultúry a športu Úradu NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra. Obálku označiť: NÁVRHY NA CENU NSK.

Príloha:

Formulár návrhu na ocenenia Nitrianskeho samosprávneho kraja

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/11066


8. 7. 2019

Pokyny k realizácii a vyúčtovaniu projektov LEADER NSK 2019


Pár metodických pokynov k realizácii a vyúčtovaniu projektov LEADER NSK realizovaných v roku 2019, ktoré sú uvedené v Programovom manuáli 2.

-       V rámci realizácie projektu je konečný užívateľ pri zákazkách s predpokladanou hodnotou nad 3 320,-EUR s DPH povinný uzatvárať zmluvy s dodávateľmi tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle platných právnych predpisov SR.

-       Konečný užívateľ je povinný uhrádzať všetky faktúry výlučne bezhotovostne,

- Konečný užívateľ musí kompletne zrealizovať celý projekt a uhradiť všetky výdavky súvisiace s projektom z vlastných zdrojov, vrátane povinného spolufinancovania.

- Po zrealizovaní projektu pošle mailom alebo telefonicky avízo manažérovi MAS o ukončení realizácie projektu.

- Konečný užívateľ následne podpíše zmluvu o poskytnutí dotácie / NFP s MAS, po nadobudnutí jej účinnosti predloží manažérovi MAS vyúčtovanie skutočne vynaložených výdavkov (Príloha č. 5 PM 2 Podporná dokumentácia a náležitosti ročného zúčtovania dotácie), preukáže presnú výšku spolufinancovania projektu, odovzdá vyplnený formulár monitorovacích indikátorov (viď. príloha k tomuto mailu) a požiada MAS o refundáciu oprávnených výdavkov v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie / NFP.

- Následne, na základe uskutočnenej AFK a finančnej kontroly na mieste zo strany MAS bude konečnému užívateľovi poskytnutá dotácia NSK v percentuálnom pomere z celkových oprávnených výdavkov projektu stanovenom v zmluve.


Ročné zúčtovanie - potrebné dokumenty

Formulár monitorovacích indikátorov

Programový manuál 2


8. 7. 2019

Vzor informačnej tabule LEADER NSK


Po ukončení realizácie projektu je Konečný prijímateľ dotácie povinný zabezpečiť publicitu projektu a to formou umiestnenia informačnej tabule veľkosti A4 podľa priloženého vzoru na miesto realizácie projektu.

Dizajn manual NSK

Vzor info tabuľa NSK 4A

A4 vzor


8. 7. 2019

Dotazník - Monitoring stratégie rozvoja vidieka NSK za rok 2018


Oddelenie prípravy a realizácie programov regionálneho rozvoja Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja  Vás dovoľuje požiadať o spoluprácu pri monitoringu a vyhodnotení Stratégie rozvoja vidieka NSK na rok 2016 – 2022 za rok 2018.

Horníková, Marta Marta.Hornikova@unsk.sk

2. 7. 2019 10:16 (pred 1 dňom)
 
   
komu: kozakova@cedronnitrava.sk, kancelaria@cedronnitrava.sk, externy.poradca@gmail.com, primator@surany.sk, agnesa.gubisova@gmail.com, info@velketurovce.sk, zdruzenie@hont-poiplie.eu, jpeter666@gmail.com, masdolnyzitnyostrov@gmail.com, director@rrakn.sk, secretary@rrakn.sk, mikroregionhurbanovo@gmail.com, sekretariat@svatypeter.eu, kontakt@mikroregionhurbanovo.sk, klaudia.pinkeova@svaty-peter.dcom.sk, mozdikova@rra-nitra.sk, rad@velkelovce.sk, manager@masdolnepovazie.sk, proexting@gmail.com, jana.bielikova@sotdum.eu, joja.paulovic@sotdum.eu, katarina.ondrusova@sotdum.eu, starosta@tesare.sk, zalaba@atlas.sk, ja, szabo.margareta.24@gmail.com, vo.mol.to@gmail.com, manager.zibrica@gmail.com, starostka@stitare.sk, slizikova.monika@gmail.com, lubomir.lorincz@santovka.sk, katarina.sumerakova@tekov-hont.sk, predseda@tekov-hont.sk, starosta@rumanova.sk, tomas.lencses@centrum.sk, vitis.mas@gmail.com, info@mrsvornost.sk, gerhatova@wmx.sk, svornost@stonline.sk, predseda@radosinka.sk, info@radosinka.sk, manager@radosinka.sk, starosta@bojna.sk, lubos.kolarik@gmail.com, obec.golianovo@gmail.com, manazer@dolnanitra.sk, profipolno@profipolno.sk, tribecsko@gmail.com, starosta@topolcianky.sk, dvoryokolie@stonline.sk, angelika.pukanecova@masdvoryaokolie.sk, starosta@dvory.sk, lucia.bencova@masdvoryaokolie.sk, kozolka.tomas@gmail.com, oz.pozitaviesirocina@gmail.com, ou-velkevozokony@slovanet.sk, tatiana.partlova@gmail.com, Viera
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobrý deň,

touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri monitoringu a vyhodnotení Stratégie rozvoja vidieka NSK na rok 2016 – 2022 za rok 2018, jeho distribúciu v rámci svojej pôsobnosti.

Ďakujeme za spoluprácu

 

Pekný deň

 

 

Mgr. Marta Horníková

odborný referent

oddelenie prípravy a realizácie programov regionálneho rozvoja

------------------------------------------------------------

 

 

Vážení respondenti, aktéri rozvoja vidieka,

 

obraciame sa na vás s prosbou o vyplnenie dotazníka za rok 2018, ktorý bude nápomocný pri monitoringu a vyhodnotení Stratégie rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022. Cieľom monitorovania je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v Stratégii rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022.

 

Vaše odpovede budú dôležitými a nevyhnutnými podkladmi pre smerovanie ďalšieho rozvoja vidieka v Nitrianskom kraji.

 

Elektronický formulár dotazníka je dostupný po kliknutí na tento odkaz: 

https://docs.google.com/forms/d/1VVHD1o2TuR443HTaa9viGjSnVi3dIY3Wgj6TPLbh3FI/edit  

 

Dotazník prosím vyplňte najneskôr do 31. júla 2019.

 

Vopred Vám ďakujeme za čas strávený pri vyplňovaní tohto dotazníka.

 

Mgr. Ján Veteráni

vedúci odboru strategických činností


 

3. 7. 2019

Výzvy programu Európa pre občanov otvorené do 2. septembra 2019


Otvorené výzvy na predkladanie projektov!

 

Agentúra EACEA zverejnila výzvy na podávanie projektov v nasledujúcich opatreniach: Družobné mestá, Siete medzi mestami, Projekty občianskej spoločnosti.

Uzávierka pre všetky 3 opatrenia je 2. septembra 201912:00 hod. na obed.

Podrobné podmienky pre jednotlivé opatrenia nájdete v


19. 6. 2019

Spievajúce Dolné Pohronie - Daloló Alsó-Garam mente


V dňoch 14-16. júna 2019 mali možnosť v rámci projektu "Spievajúce Dolné Pohronie - Daloló Alsó-Garam mente" vystupovať a predstaviť sa aj malé, amatérske súbory, spevácke zbory, rozprávači svojim krátkym programom v priestoroch želiezovského parku Esterházyovcov, kde sa konal 53. ročník Celoslovenského ľudovo-umeleckého festivalu.  Účasť našich folkloristov, ktorí dostali možnosť vystupovať na malom pódiu a v areáli parku počas festivalu v prestávkach finančne podporoval Nitriansky samosprávny kraj.

Táto možnosť a podpora znamenala pre amatérov veľkú možnosť, nakoľko počet návštevníkov festivalu je nad tisíc, vystupuje množstvo profesionálnych súborov,  vďaka čomu aj malí získali skúsenosti, poznatky, nadviazali kontakty a stali sa známymi. Napomáhalo to rozvoju miestnych talentov, prinášalo možnosť vystúpenia v inom než obecnom prostredí.

Pre miesnych malých remeselníkov vďaka podpore NSK naskytla možnosť predstaviť sa v priestoroch parku počas festivalu, čo výrazne prispelo k ich odbornému rastu, k nadviazaniu kontaktov a otvorilo pre nich cestu na ďalšie jarmoky.

 

Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

nsk


17. 6. 2019

Upozornenie Ministerstva vnútra SR na oznamovacie povinnosti mimovládnych organizácií


V súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií ministerstvo vnútra upozorňuje organizácie tretieho sektora na povinnosti vyplývajúce z nového zákona č. 364/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií účinného od januára 2019.

V súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií ministerstvo vnútra upozorňuje organizácie tretieho sektora na povinnosti vyplývajúce z nového zákona č. 364/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií účinného od januára 2019.

MV SR  má podľa novej legislatívy do 1. januára 2021 povinnosť sprístupniť nový register mimovládnych neziskových organizácií, do ktorého sa budú zapisovať údaje  o

  1. nadáciách,
  2. neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
  3. neinvestičných fondoch,
  4. občianskych združeniach,
  5. odborových organizáciách a organizáciách zamestnávateľov,
  6. organizáciách s medzinárodným prvkom.

Oznamovacie povinnosti

  • Občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov vzniknuté do 31. decembra 2018 majú v tejto súvislosti  povinnosť oznámiť MV SR  do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Toto oznámenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená

 

  • Zákon č. 346/2018 Z.z. novelou zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní  občanov zaviedol povinnosť do 31. decembra 2019 pre existujúce občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, ktoré zriadili organizačné jednotky konajúce vo svojom mene.  Ak tieto organizačné jednotky nezanikli  pred 1. januárom 2019,  je potrebné písomne zaslať MV SR  aktuálne údaje o nich v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, spolu s menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia a rodným číslom fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov s uvedením dňa vzniku tejto funkcie, spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie.

Pre plynulosť prípravných prác na budovaní nového registra ministerstvo vnútra apeluje na mimovládne organizácie, aby povinné oznámenia zasielali bezodkladne.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci  s Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti  pripravilo  pre mimovládky odpovede na najčastejšie kladené otázky (PDF, 337 kB)vyplývajúce z aplikácie nového zákona. K dispozícii sú tiež upravené formuláre, prostredníctvom ktorých je potrebné zasielať oznámenia. Informácie i formuláre sú dostupné na webovom sídle MV SR.


 Prečítajte si tiež: Harmonogram seminárov k zákonu o registri mimovládnych neziskových organizácií


 MV SR zároveň informuje, že zápisy v registroch či evidenciách  vykonané podľa doterajších predpisov do uvedenia nového registra do prevádzky sú považované za zápisy v registri mimovládnych neziskových organizácií.

 
 

11. 6. 2019

53. Celoštátny ľudovo-umelecký festival v Želiezovciach


53.ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL ZSELÍZ

2019. JÚNIUS 12-16.

PROGRAM ONF 2019

2019. JÚNIUS 12.

SZERDA

19:00

Helyszín: Bény

„Egyesülve a sokféleségben”külföldi csoportok műsora a régióban.

2019. JÚNIUS 13.

Csütörtök 

10:00

Helyszín: Szalka

„Egyesülve a sokféleségben” – külföldi csoportok előadása a régióban, nevelő hatású koncert az iskolában.

19:00

Helyszín: Kisgyarmat

„Egyesülve a sokféleségben”– külföldi csoportok műsora a régióban.

2019. JÚNIUS 14.

Péntek

11.30

Helyszín: Nagysalló Kulturház

„Egyesülve a sokféleségben” – külföldi csoportok előadása a gyermekcsoportok járási seregszemléjén, a Nagysallói Találkozón.

 

16:00 – 20:00

Helyszín: A kastély előtti jobb oldal

Kézműves mesterek kirakodóvására. 

 

18:00 – 18.30

Helyszín: Csemadok – ház

„Kendertől a viseletig” – a garamszentgyörgyi Duba – Tájház kiállítás megnyitója.

18:30 – 19:00

Helyszín: A kastély belső udvara

Szent Lámpások Program – Váradi Levente kiállítás megnyitója.

19:00 – 19.30

Helyszín: NagySZÍNPAD

Az 53. Országos Népművészeti Fesztivál megnyitója: Fellépnek a zselízi Alapiskola Franz Schubert Gyermekkara és a Franz Schubert Művészeti Iskola énekkarának közös műsora.

19:30 – 20.30

Helyszín: NagySZÍNPAD

Dalüzenet Szvorák Katalin Kossuth – díjas népdalénekes jubileumi műsora.

21:00 – 23.00

Helyszín: NagySZÍNPAD

Körhinta – a Magyar Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös produkciója.

23:00 – 3.00

Helyszín: A kastély mögött felállított Pajta

Táncház a Pajtában. 

 

2019. JÚNIUS 15.

Szombat 

10:00

Helyszín: A kastély város felőli oldala, a „ligetben“

Ízutazás/ térségi gasztronómiai értékek – a szalkai, farnadi, kéméndi, kisgyarmati és bényi Tájházak bemutatója.

10:00 – 24:00

Helyszín: A kastély város felőli oldala, a „ligetben“

Pincéről pincére – borkóstoló, borút a Palík Pincészet szervezésében.

10:00 – 20:00

Helyszín: A kastély előtti jobb oldal

Kézműves mesterek kirakodóvására.

10:00

Helyszín: A kastély belső udvarán

„Ekhós Szekéren” – a Csavar színházzal.

Az előadás címe: Buták versenye (népmese feldolgozás).

Előadja: Kiss Szilvia és Gál Tamás.

10:00 – 16:00

Helyszín: Kisszínpad, kastély melletti terület, a Csemadok-ház felőli oldalon

Gyermekvilág – Triola Gyerekház és a Hagyományok Háza Hálózat Szlovákia támogatásával.

10:00 – 15.30

Helyszín: A kastély mögött felállított Pajta

„Pajta, nyílj ki” – egyéni előadók és csoportok műsora.

11:00 – 12.00

Helyszín: A kastély mögött felállított Pajta

„Szólj síp, szólj!” – óvodás csoportok seregszemléje.

13:00 – 14.00

Helyszín: A kastély mögött felállított Pajta

„Nagysallói Találkozó” gyermekcsoportok seregszemléje.

15:00

Helyszín: Kisszínpad, a kastély belső udvarán

„Ekhós Szekéren” – a Csavar színházzal.

Az előadás címe: Petőfi Sándor: Apostol.

Előadja: Borbély Sándor színművész.

15:00 – 16.00

Helyszín: NagySZÍNPAD

„Egyesülve a sokféleségben” külföldi csoportok műsora.

16:00 – 17.00

Helyszín: NagySZÍNPAD

“Egyszer volt, hol nem volt …” – gyermekcsoportok közös műsora.

17:30 – 18.30

Helyszín: NagySZÍNPAD

„Ötvenedik nap után…“ – az ifjúsági táncegyüttesek közös műsora.

19:00 – 20.00

Helyszín: NagySZÍNPAD

„Jó estét, jó estét!” a felnőtt táncegyüttesek közös műsora.

20:30 – 21.30

Helyszín: NagySZÍNPAD

 Aranykapuk/Felvidéki Páva Gála –Mezei Lajos emlékműsor a Döntők Döntőjének szereplőivel.

22:00 – 23.00

Helyszín: NagySZÍNPAD

Határon túli nemzeti tánc – az Ifjú Szivek Táncszínház műsora.

22.30 – 23.30

Helyszín: A kastély belső udvarán

„Ekhós Szekéren” – a Csavar színházzal. 

Az előadás címe: Faludy György: Villon balladái.

Előadja: Gál Tamás.

23:00 – 04:00

Helyszín: Művelődési Otthonban

Táncház a Művelődési Otthonban.

23:00 – 04.00

Helyszín: A kastély mögött felállított Pajta

Retroparty a Pajtában.

 

www.onf.sk


4. 6. 2019

Stránka