Odporúčame

ubytnitra

Odporúčame navštíviť

Svet múzeí Dolného Pohronia

banner

mhmMilitary Historical Museum

Pohronský Ruskov

tájház szalkaSkanzen - Tájház SalkavadašTermálne kúpalisko Vadaš Štúrovo

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 9. 12. 2018
oblacnosdestem 5 °C 1 °C
pondelok 10. 12. oblacnosdestem 5/0 °C
utorok 11. 12. zatazenosesnezenim 4/1 °C
streda 12. 12. oblacnosdestem 5/3 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

 


 

Navigácia

Obsah

 

 

Stránka

Výročná schôdza OZ DRP


Pozývame Vás na výročnú schôdzu Valného zhromaždenia OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo, ktoré sa uskutoční dňa 12.03.2018 so začiatkom o 10.00 hod. v dome kultúry v Želiezovciach.

Pozvánka na výročnú schôdzu DRP


8. 3. 2018

Oznámenie o zmene e-mailovej adresy DRP


Oznamujeme Vám, že na elektronickú komunikáciu s kanceláriou a vedením OZ DRP sú k dispozícii nasledovné e-mailové adresy:

Manažérka združenia: manazerdrp@gmail.com

Kancelária: region@inmail.sk

Predseda združenia: tekluzany@gmail.com

 

 


14. 2. 2018

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu NSK 2018 pre regióny a vyhlásenie výzvy na prekladanie projektových zámerov


Oznamujeme verejnosti z územia DRP, obciam, aktérom a členom z regiónu, že Nitriansky samosprávny kraj dňa 23.01.2018 vyhlásil výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja, pre nasledovné opatrenia:

Opatrenie 1. Obnova obcí,

Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií,

Opatrenie 3. Prevádzka a administratívna činnosť MAS,

Kód výzvy: NSK/LEADER2/2018-Op123

Výzvu nájdete na webstránke NSK:

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/10032

 

Za účelom zaradenia nášho územia do tejto výzvy vyhlasuje OZ DRP výzvu na predkladanie projektových zámerov navrhovaných na podporu z dotácie NSK v roku 2018.

Zber projektových zámerov od žiadateľov do 20. februára 2018  do 15.30 hod.

Projektové zámery prosíme predložiť v štruktúre uvedenej vo vzore.

Vzor projektového zámeru

Projektové zámery treba zaslať elektronicky vo formáte Word na e-mailovú adresu: manazerdrp@gmail.com.

Konzultácie, informácie: Ing. Margaréta Szabóová, 0905/164 423, manazerdrp@gmail.com

 

Usmernenie 2

 

Usmernie 2 (Dodatok č.1)

Výzva na predkladanie projektových zámerov (týka sa žiadateľov)

 

 


6. 2. 2018

Transboundary Collaboration on Regional Foods in Visegrad Countries


OZ sa stalo projektovým partnerom MAS Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési​ Egyesület  v projekte financovaným z rozpočtu Visegrad Fund.

Názov projektu: Transboundary Collaboration on Regional Foods in Visegrad Countries

Zapojení partneri:

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület (HU)

Dolnohronské rozvojové partnerstvo (SK)

Středisko ekologické výchovy SEVER, Základní článek Hnutí Brontosaurus (CZ)

Business & Professional Women CR z.s. (CZ)

Stowarzyszenie ARID (PL)

Predkladateľ projektu: Discovery R&D Research Center Nonprofit Kft.

Cieľom projektu je:

1. Identifikácia príležitostí na zvýšenie pridanej hodnoty miestnych výrobkov a
možnosti získať geografickú identifikáciu s pomocou externých odborníkov.

2. Identifikácia možností krátkodobej a dlhodobej spolupráce v podpore miestnych surovín a regiónov, i potravín, ktoré môžu mať postavenie v budovaní regiónov.

3. Rozvoj gastroturizmu prostredníctvom implementácie a prepojenia miestnych výrobkov s gastronómiou,

Výstupy:

- Workshop "Miestne produkty v cezhraničnej spolupráci v krajinách Višehradskej štvorky"

- Publikácia o regionálnych potravinách v regiónoch krajín V4

Trvanie projektu: 30/06/2017

Karta projektu: http://www.discoveryltd.eu/projects/tracoref/

visegradfund

 


21. 11. 2017

Správa o využití dotácie NSK 2017


21. 9. 2017

Konferencia LEADER NSK v Mojmírovciach


Nitriansky samosprávy kraj v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR Vás pozývajú na konferenciu s názvom Podporujme rozvoj vidieka, ktorá sa uskutoční dňa 25.09.2017 so začiatkom o 9.00 hod. v Kaštieli Mojmírovce.

 

Pozvánka s návratkou

Podporujme rozvoj vidieka - konferencia - pozvánka


13. 9. 2017

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu NSK 2017


„Miestna akčná skupina“

Dolnohronské rozvojové partnerstvo

vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE CLLD

(t. j. MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU)

PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Kód výzvy: 1/2017/NSK/DRP

Miestna akčná skupina Dolnohronské rozvojové partnerstvo

 (ďalej len „MAS DRP“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Stratégie CLLD (Nástroj 2 LEADER NSK) vyhlasuje dňa 15.05.2017 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu združenia Dolnohronské rozvojové partnerstvo výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2017 (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne:

 

v termíne od 15.05.2017 do 09.06.2017 pre opatrenia :

1. Obnova obcí

2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií,

Príjímanie ŽoNFP bude od 05.06.2017 do 09.06.2017 v priestoroch kancelárie / sídla MAS (Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, 2. posch., č.d.38)

 

Rozpočet:

 

V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 889/2017/OSČ medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS Dolnohronské rozvojové partnerstvo v celkovej sume 38 036,43 EUR pre túto výzvu.

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia výberové kritéria na výber projektov schválené Výkonným orgánom MAS DRP dňa 06.03.2017 a sú zverejnené na internetovej stránke MAS http://www.drp.sk.  

 

Pokyny:

  • Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené výdavky, oprávnení žiadatelia, povinné výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov, rozsah pomoci, výška spolufinancovania a pod.) sú uvedené v aktuálnej verzii Usmernenia 2 LEADER NSK,
  • ŽoNFP sa predkladá osobne vo dvoch vyhotoveniach (originál) v kancelárii / sídle MAS (Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, 2. posch., č.d.38, e-mailová adresa: manazer@drp.sk). ŽoNFP je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve pre príslušné opatrenie.
  • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) predkladá len jednu žiadosť ročne.
  • ŽoNFP sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh projektu.
  • Žiadateľ je povinný splniť všetky povinné výberové kritériá stanovené pre uvedené opatrenie tak je to uvedené vo vyššie uvedených dokumentoch.
  • Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
  • Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z dotácie NSK pre podporu Stratégie CLLD neexistuje právny nárok na poskytnutie NFP.
  • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS DRP, adresa: Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, 2. posch., č.d.38., telefón: 0905/164 423 e-mail: manazer@drp.sk,
  • Poverený pracovník MAS (manažér MAS): Ing. Margaréta Szabóová.

 

Prílohy:

 

V Želiezovciach, dňa 15.5.2017

 

Ing. Marián Kotora v.r.
predseda o. z.

MAS Dolnohronské rozvojové partnerstvo

 

 

 

 

 

 


15. 5. 2017

Oznámenie o uzavretí Zmluvy o poskytnutít dotácie s NSK na rok 2017


Oznamujeme verejnosti, že dňom 10. mája 2017 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie č. 889/2017/OSČ, ktorú uzavreli medzi sebou Nitriansky samosprávny kraj a Dolnohronské rozvojové partnerstvo na podporu implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégie CLLD).

Zmluva DRP NSK 2017


15. 5. 2017

Stránka