Odporúčame

ubytnitra

Odporúčame navštíviť

Svet múzeí Dolného Pohronia

banner

mhmMilitary Historical Museum

Pohronský Ruskov

tájház szalkaSkanzen - Tájház SalkavadašTermálne kúpalisko Vadaš Štúrovo

Aktuálne počasie

dnes, utorok 15. 10. 2019
22 °C 12 °C
streda 16. 10. 17/10 °C
štvrtok 17. 10. 20/9 °C
piatok 18. 10. 21/12 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Čata - Csata


 

Navigácia

Obsah

Stránka

LEADER konferencia SMART vidiek


smart


7. 10. 2019

Cyklotúra Bicyklom z krásami Dolného Pohronia


Touto cestou Vás srdečne pozývame na cyklotúru, ktorá sa uskutoční dňa 5.októbra 2019 so začiatkom o 9.00 hod.

Zraz účastníkov bude vo Veľkých Ludinciach na hlavnom námestí.

Dĺžka trasy: 11 km

Trasa vedie cez les, a cez lokality Pipíske, Rétek a Homokos so zastávkou na oddycho pri rybníku.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle:

+421 36 77 37 121

Nezabudnite si doniesť so sebou povinnú výstroj!

 

 

Realizáciu projektu finančne podporoval Nitriansky samosprávny kraj.

nsk


2. 10. 2019

Grantový program Nadácie Orange: e-Školy pre budúcnosť 2019/2020


Už po 6. raz ponúka grantový program e-Školy pre budúcnosť príležitosť základným a stredným školám ako aj neziskovým organizáciám podporiť ich inovatívne nápady rozvíjajúce vzdelávanie v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v každodennej praxi.

Tento ročník sa opäť tematicky zameriava na získavanie zručností v práci s digitálnymi technológiami prostredníctvom programovania a rozvoja informatického myslenia; mediálnej výchovy a kritickej práce s mediálnym obsahom; a tiež ich zodpovedného a bezpečného využívania.

Vyhlásenie programu:

9. 9. 2019

Uzávierka programu:

9. 10. 2019

Spolu rozdelíme:

50 000 EUR

Výzva tak reaguje na aktuálne trendy v rozvoji digitálnych technológií, ktoré ovplyvňujú psychický vývin a správanie detí a mladých ľudí a potrebu zabezpečiť súčasným žiakom možnosti získať potrebné zručnosti a skúsenosti nevyhnutné pre vyvíjajúce sa spoločenské a pracovné prostredie 21. storočia.  
 
Cieľom grantového programu e-Školy pre budúcnosť je podporiť projekty základných škôl, stredných škôlmimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a spolupracujúcich so školami, ktorých zámerom je rozvíjať adaptáciu vzdelávacieho systému na súčasné podmienky digitálnej doby.

PRIMÁRNE CIEĽOVÉ SKUPINY A TEMATICKÉ ZAMERANIE PROGRAMU
 
Vzdelávanie žiakov a študentov základných a stredných škôl v oblastiach:
 
  • Zodpovedného a bezpečného používanie digitálnych technológií – podporíme projekty, ktoré žiakov a študentov nielen upozornia na možné riziká súvisiace s používaním digitálnych technológií, či priblížia základné etické princípy práce s nimi, ale aj aktívne zapoja cieľovú skupinu do procesu poznávania a získavania zručností. Radi podporíme projekty reagujúce na aktuálne problémy a rozvoj kritického myslenia napr. v oblasti kyberšikany, ochrany osobných údajov, rozumného využívania sociálnych sietí, internetu, bezpečného používania mobilných telefónov a podobne.
  • Programovania a informatického myslenia – podporíme projekty, ktoré rozvíjajú informatické myslenie a technické zručnosti žiakov a študentov; projekty, v rámci ktorých si nielen rozvíjajú logické a abstraktné myslenie, ale učia sa aj účinne spolupracovať v tíme pri posudzovaní a aktívnom riešení problémových situácií; projekty vnášajúce do vzdelávania kreatívne postupy a praktické zážitky.
  • Mediálnej výchovy a rozvoja kritického myslenia – podporíme projekty, ktoré rozvíjajú kritické myslenie a argumentáciu žiakov a študentov, projekty, ktoré motivujú cieľovú skupinu pracovať s rôznymi informačnými zdrojmi, podporujú ich spôsobilosť prijímať, analyzovať a interpretovať mediálne obsahy a aktívne sa zúčastňovať procesu mediálnej komunikácie. Hľadáme projekty, v ktorých nebude cieľová skupina len „konzumentom“ informácií, ale predovšetkým pôjde o formovanie aktívnych zručností v oblasti spracovania informácií získaných z digitálnych zdrojov, kreatívnej tvorby vlastných mediálnych obsahov, ich prezentovania s možnosťou prepojenia s prácou s digitálnymi technológiami.
 
Rozvoj a podpora digitálnej gramotnosti pedagógov
 
Grantový program venuje špeciálnu pozornosť pedagogickým pracovníkom, rozvoju a podpore ich kompetencií, zručností a skúseností s digitálnymi technológiami, ich aktívnym využívaním vo vyučovacom procese s dôrazom na medzipredmetovú spoluprácu či vzájomnú spoluprácu viacerých škôl.
 
Projekty zamerané na vzdelávanie pedagógov by sa mali orientovať na:
  • Formálne a neformálne vzdelávanie pre pedagógov – realizácia kurzov, workshopov, konferencií pre učiteľov základných a stredných škôl, organizovanie vzdelávacích podujatí s cieľom výmeny a šírenia informácií vo vyššie popísaných tematických oblastiach medzi učiteľmi, vytváranie priestoru pre vyjadrenie ich názorov, spoločnú tvorbu programov, zdieľanie skúseností a pod. v témach grantového programu, s následným cieľom aplikovateľnosti získaných poznatkov do vyučovacieho procesu.
  • Rôzne inovatívne metódy a formy výučby – vzdelávanie pedagógov v oblasti originálnych spôsobov priblíženia učiva na tému využívania digitálnych technológií a rozvoja informatického myslenia, získavanie digitálnych zručností a ich implementáciu do vzdelávacieho procesu; nové spôsoby práce s dynamikou triedy a aktívneho zapájania žiakov do procesu poznávania; vytváranie a využívanie inovatívnych metodík, nástrojov a pomôcok s cieľom rozvoja kritického a kreatívneho myslenia žiakov a študentov pri práci s digitálnymi technológiami.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU
 
Pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných základných škôl, špeciálnych základných škôl a všetkých typov stredných škôl. Grantový program nie je určený pre základné umelecké školy. Povinnou prílohou predloženého projektu je súhlas riaditeľa školy s jeho realizáciou.
 
Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s jednou alebo viacerými základnými či strednými školami na Slovensku – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy.
 
Do grantového programu je možné predložiť iba jeden projekt. Finančnú podporu na jeden projekt nebude možné kumulovať predložením projektu dvoma rôznymi subjektmi, t. j. identický projekt predložený školou, a zároveň mimovládnou organizáciou, nebude môcť získať finančnú podporu dvakrát.
 

FINANČNÉ PROSTRIEDKY

Na podporu najkvalitnejších projektov aktívnych pedagógov a mimovládnych organizácií napĺňajúcich kritériá grantovej výzvy bude v rámci programu prerozdelená celková suma 50 000 EUR. Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné žiadať čiastku maximálne 1 500 EUR. Na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole zameraný na spoluprácu škôl a pedagógov s ich aktívnym zapojením sa do projektových aktivít či na rozširovanie inovatívnych metód vo výučbe, je možné žiadať finančnú podporu vo výške maximálne 3 000 EUR.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Grantový program sa otvára 9. septembra 2019.

Uzávierka prijímania projektov je 9. októbra 2019, do tohto dátumu do 23:59 hod. musia byť projekty vo finálnej podobe elektronicky odoslané cez online systém e-grant.

Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené po 29. októbri 2019 na webstránke Nadácie Orange, zároveň budú všetci žiadatelia informovaní o výsledku e-mailom.

Ak na realizáciu projektu bude potrebná účasť odborníkov na tému ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií, odporúčame využiť možnosť bezplatných workshopov vedených odborným tímom. Viac informácií a možnosť prihlásenia nájdete TU. 

Konzultácia projektu nie je povinná, odporúčame vám však pozorne si prečítať výzvu grantového programu.

Tešíme sa na vaše nápady.

https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje/otvarame-grantovy-program-e-skoly-pre-buducnost-2019-2020


17. 9. 2019

Výnimočné školy - grantový program nadácie ZSE


Chceme prispievať k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Podporíme učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a chcú byť inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov.

Výnimočné školy

Kvalitné vzdelávanie vnímame ako nástroj, ktorý nám umožňuje rozhodovať sa zodpovedne. Dobrou správou je, že malé zmeny, ktoré prinášajú kvalitu vo vzdelávaní sa dejú už dnes. Rozhodli sme sa tieto zmeny podporiť a vyhlasujeme nový grantový program, ktorý podporí učiteľov základných a stredných škôl s inovatívnym prístupom na celom Slovensku.

Program Výnimočné školy je určený pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl na celom Slovensku, ktorí napriek prekážkam nestratili odhodlanie učiť inak a byť inšpiráciou pre svojich žiakov a kolegov.

Cielom programu je:

  • zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
  • podpora iniciatívnych učiteľov s inovatívnym prístupom
  • pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu učiteľov

Na podporu jedného projektu je možné získať podporu až do výšky 3 000 eur. Nadácia ZSE v programe prerozdelí celkovú sumu 50 000 eur.

Žiadatelia o finančný príspevok sa môžu do programu zapojiť zaregistrovaním a vyplnením online formulára do termínu uzávierky 10. októbra 2019.


17. 9. 2019

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku


Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku v znení neskorších zmien vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku na rok 2020.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na odbor cestovného ruchu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja žiadosť o poskytnutie dotácií na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku na rok 2020 prostredníctvom elektronickej služby:

A.1.77 - poskytnutie dotácie na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a177-poskytnutie-dotacie-na-podporu-certifikovanych-ubytovacich-zariadeni

Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku v znení neskorších zmienMetodického pokynu, ktoré sú zverejnené spolu s formulárom žiadosti na vyššie uvedenom prepojení.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne alebo telefonicky na oddelení cestovného ruchu Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), telefónne  číslo 037/69 259 65.

Formulár žiadosti je potrebné doručiť do 15.10.2019.
Rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti.

Vážení žiadatelia, odporúčame Vám, aby ste si pred samotným vypĺňaním formulára žiadosti o dotáciu skontrolovali platnosť Vašich eID certifikátov tak, aby ste mohli žiadosť o dotáciu platne podpísať. Bližšie informácie nájdete na portáli slovensko.sk:

https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_prakticke-informacie-suvisiace


3. 9. 2019

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu


Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu v znení neskorších zmien vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2020.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na odbor cestovného ruchu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja žiadosť o poskytnutie dotácií na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2020 prostredníctvom elektronickej služby:

A.1.76 - poskytnutie dotácie na podporu cestovného ruchu https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a176-poskytnutie-dotacie-na-podporu-cestovneho-ruchu

Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu v znení neskorších zmienMetodického pokynu, ktoré sú zverejnené spolu s formulárom žiadosti na vyššie uvedenom prepojení.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne alebo telefonicky na oddelení cestovného ruchu Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), telefónne  číslo 037/69 259 65.

Formulár žiadosti je potrebné doručiť do 15.10.2019.
Rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti.

Vážení žiadatelia, odporúčame Vám, aby ste si pred samotným vypĺňaním formulára žiadosti o dotáciu skontrolovali platnosť Vašich eID certifikátov tak, aby ste mohli žiadosť o dotáciu platne podpísať. Bližšie informácie nájdete na portáli slovensko.sk:

https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_prakticke-informacie-suvisiace


3. 9. 2019

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu


Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu v znení neskorších zmien vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2020.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na odbor kultúry a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu športu na rok 2020 prostredníctvom elektronickej služby: 

A.1.05-poskytovanie dotácií na kultúru https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a105-poskytovanie-dotacii-na-kulturu

A.1.14 – Poskytovanie dotácií na šport https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a114-poskytovanie-dotacii-na-sport

Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu v znení neskorších zmien a podľa Metodického pokynu, ktoré sú zverejnené spolu s formulárom žiadosti na vyššie uvedených linkoch.  

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne alebo telefonicky na odbore kultúry a športu:

KULTÚRA - oddelenie kultúry Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), telefónne číslo 037/69 259 70   

ŠPORT - oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), telefónne číslo 037/69 229 60, 037/69 229 34

Vážení žiadatelia, odporúčame Vám, aby ste si pred samotným vypĺňaním formulára žiadosti o dotáciu skontrolovali platnosť Vašich eID certifikátov tak, aby ste mohli žiadosť o dotáciu platne podpísať. Bližšie informácie nájdete na portáli slovensko.sk https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_prakticke-informacie-suvisiace

Formulár žiadosti je potrebné doručiť do 15.10.2019.
Rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti.


3. 9. 2019

Zmeny CP na prímestských linkách od 1.9.2019


3. 9. 2019

Oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy


OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo touto cestou oznamuje verejnosti, že Zmluva o poskytnutí dotácie medzi NSK a MAS v rámci Nástroja 2 LEADER NSK pre rok 2019 bola predsedom NSK podpísaná 10. júla 2019 a účinnosť nadobudla dňa 13. júla 2019.

 

Zmluva NSK_DRP 2019


21. 7. 2019

Oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy na podporu kultúry


Oznamujeme verejnosti, že dňa 16.7.2019 nedobudla účinnosť Zmluva č.275/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry, uzatvorená medzi Nitrianskym samosprávnym krajom ako poskytovateľom dotácie a OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo na realizáciu projektu: Spievajúce Dolné Pohronie - Daloló Alsó-Garam mente.


16. 7. 2019

Stránka